Menu

Lunchseminarie 'IP contracts: how to enhance your IP through license, transfer and pledge agreements'

Date
Tuesday 27th February, 2018
Time
12.00 pm
Location
Lydian
Tour & Taxis
Havenlaan 86C b113
1000 Brussel

Immateriële eigendom, en meer in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten, van een onderneming hebben ontegensprekelijk een economische waarde en kunnen dus dienen als onderhandelingsmiddel in het kader van commerciële relaties.

Als titularis van intellectuele eigendomsrechten, hebt u inderdaad de keuze om (i) ze rechtstreeks en op exclusieve wijze te exploiteren, (ii) ze te exploiteren in partnerschap met één of meerdere derden mits een tegenprestatie, meestal van financiële aard, en de ondertekening van, bijvoorbeeld, een licentieovereenkomst, of (iii) ze te valoriseren door ze over te dragen of door een pandovereenkomst te sluiten in functie van uw strategie, de omvang van de rechten waarover u beschikt of uw behoeften.

Dergelijke overeenkomsten kunnen interessant zijn om zich te lanceren in nieuwe markten, om samen te werken met het oog op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk innovatief product, om over fondsen te beschikken voor nieuwe projecten of voor onderzoek en ontwikkeling:

Talrijke vragen stellen zich op het ogenblik dat zulke overeenkomsten schriftelijk worden geconcretiseerd:

  • Bestaat er een wettelijk kader dat dient te worden gerespecteerd?
  • Hoe kan men zich ervan vergewissen dat de overeenkomst geldig is?
  • Hoe kan men de overeenkomst tegenstelbaar maken aan derden?
  • Is een licentieovereenkomst per definitie intuitu personae in hoofde van de licentienemer?
  • Is het mogelijk om zich te beschermen in geval van faillissement van één van de partijen?
  • Hoe kan men een intellectueel eigendomsrecht in pand geven? Welke zijn de modaliteiten op grond van de nieuwe wetgeving betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen?

Wij zullen al deze vragen bespreken op ons lunch seminarie dat plaatsvindt op 27 februari 2018 in onze kantoren te Brussel (Tour & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel).

Het seminarie zal worden gegeven in het Nederlands en in het Frans. De slides ontvangt u in het Engels.

U kan zich gratis online inschrijven tot uiterlijk 20 februari 2018.

Wij verheugen ons al om u talrijk te mogen ontvangen op ons lunchseminarie! 

Programma:

  • Ontvangst en broodjes: 12u00
  • Sessie en vragen: 12u30
  • Einde: 14u15

Teneinde een goede werking te verzekeren, vragen wij u vriendelijk ons te verwittigen indien u na uw inschrijving alsnog verhinderd zou zijn op +32 2 787 90 15 of per mail valerie.thiebaut@lydian.be.