Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

Upcoming events

06.04.18 De handelshuur van korte duur: een nieuwigheid in Wallonië

Real estate
April 6

 

  • Gezien de opkomst van de vele pop-up restaurants en winkels, heeft het Vlaams Decreet van 16 maart 2016 een juridisch kader voorzien met betrekking tot de handelshuur van korte duur. Het Waals Gewest is de Vlaamse decreetgever hierin gevolgd en voorziet nu ook een gelijkaardig systeem voor Wallonië (“Decreet betreffende de handelshuur van korte duur en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek”).
  • Het nieuwe decreet is van toepassing op de huur van onroerende goederen (of gedeelten) voor een termijn gelijk aan of korter dan één jaar, dat uitdrukkelijk in hoofdzaak bestemd is voor de uitoefening van kleinhandel of ambacht, met rechtstreeks contact tussen de huurder en het publiek.
  • De overdracht van huur en onderhuur zijn verboden, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • De huurovereenkomst heeft een maximale looptijd van een jaar en loopt automatisch ten einde na afloop van de overeengekomen termijn.
  • Mits inachtneming van de volgende voorwaarden kan de huurovereenkomst worden verlengd: (i) uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de partijen (ii) onder dezelfde huurvoorwaarden als in de initiële huurovereenkomst en (iii) zonder dat de totale duur van de huur één jaar overschrijdt.
  • Het nieuwe decreet bepaalt dat de huurovereenkomst onder het toepassingsgebied van de handelshuur “van lange duur” valt, indien de huurder zonder verzet van de verhuurder (schriftelijk betekend binnen de maand volgend op de vervaldatum) in het gehuurde goed blijft, waardoor de totale looptijd meer dan één jaar bedraagt en de huurovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten voor een periode van 9 jaar te rekenen vanaf de aanvankelijke inwerkingtreding ervan.
  • De huurder kan te allen tijde de lopende huurovereenkomst beëindigen, mits een opzeg van minstens één maand per aangetekende brief. De opzeg begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de aangetekende brief.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft de huurder het recht om aan het gehuurde goed elke verbouwing uit te voeren dienstig voor zijn onderneming op voorwaarde dat: (i) de kosten een jaar huur niet te boven gaan (ii) de veiligheid, salubriteit en esthetische waarde van het gebouw niet in gedrang komen en (iii) de verhuurder voor de aanvang van de werken per aangetekend schrijven in kennis wordt gesteld. De verhuurder, en in voorkomend geval, de huurder kunnen zich omwille van gegronde redenen verzetten tegen de werken binnen de tien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven.
  • Dit decreet treedt in werking op 1 mei 2018.

Het Real Estate Team