Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

Upcoming events

Lydian
Havenlaan 86C - b113 Brussel

21.12.18 De Vlaamse Regering vult het Vrijstellingenbesluit verder aan

Real estate
December 21
  • Met het oog op een duurzamere ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit is het conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) verplicht om een omgevingsvergunning te verkrijgen voor het verrichten van stedenbouwkundige handelingen;
  • Bepaalde stedenbouwkundige handelingen worden echter vrijgesteld van deze vergunningsplicht door het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (Vrijstellingenbesluit). De reden voor deze vrijstellingen is het eenvoudige en gangbare karakter van de handelingen of de beperkte appreciatiemarge van het bestuur;
  • Het Vrijstellingenbesluit wordt, na een eerste wijziging in 2014, nu opnieuw bijgestuurd en aangevuld door het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectenrapportage (BS 12 november 2018);
  • Enkele van deze aanvullingen worden hierna verder besproken;
  • Zo is de aanleg van verhardingen op het openbaar domein vrijgesteld voor een grotere oppervlakte (van 150 naar 300 m2);
  • Verder zullen handelingen die strijdig zijn met een verkavelingsvoorschrift voortaan toch van de vrijstelling blijven genieten indien de voorschriften betrekking hebben op verkavelingen van minstens vijftien jaar oud;
  • De vrijstelling inzake tijdelijke handelingen en plaatsing van verplaatsbare constructies, die vroeger beperkt was tot vergunde handelingen, geldt nu ook bij meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen. Er wordt wel een tijdslimiet voorzien van één jaar voor vrijgestelde handelingen en twee jaar voor vergunde en gemelde handelingen;
  • De aangepaste lijst van vrijstellingen is van toepassing sinds 22 november 2018.

Het Real Estate Team 

Wouter Neven • +32 2 787 90 82 •  wouter.neven@lydian.be