Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

29.06.18 Nieuwe wet appartementsrecht goedgekeurd in de Kamer

Real estate
June 29
  • Zoals aangekondigd in onze e-zine van 10 april 2017 komen wij in deze e-flash terug op de Wet op de hervorming van het appartementsrecht, zoals deze op 7 juni 2018 definitief werd goedgekeurd in de Kamer. Hieronder kunt u enkele van die hervormingen terugvinden.
  • De voor de algemene vergadering vereiste meerderheden worden versoepeld. Zo worden de gekwalificeerde meerderheden binnen de algemene vergadering van een 3/4de naar een 2/3de meerderheid verlaagd, d.i. dus ook voor werken aan gemeenschappelijke delen. Voor dergelijke werken aan gemeenschappelijke delen wordt in een bijkomende uitzondering voorzien, waardoor zelfs een volstrekte meerderheid volstaat voor wettelijk opgelegde werken (bv. aanpassing van liftinstallaties of in functie van de brandveiligheid en isolatienormen) of  werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer.
  • Bovendien kan voor de afbraak en de heropbouw van een gebouw nu een 4/5de meerderheid volstaan (i.p.v. unanimiteit) indien de veiligheid of hygiëne van het gebouw in gedrang komt of een renovatie disproportionele kosten met zich meebrengt.
  • Er wordt een beperkt “betaler beslist”-principe ingevoerd. Bepaalde mede-eigenaars kunnen voortaan over het exclusief beslissingsrecht van een gemeenschappelijk deel beschikken wanneer zij exclusief de lasten daarvan dragen.
  • Elke mede-eigenaar en/of erkende nutsoperator krijgt het recht (wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut) om op eigen kosten kabels en bijhorende faciliteiten te installeren in of op de gemene delen (vb. een elektrische laadpaal).
  • Een afslanking van de statuten door een overdracht van bepaalde aspecten (o.a. samenroeping en werking van de algemene vergadering, benoeming syndicus, etc.) van de (authentieke) statuten naar het (onderhandse) reglement van inwendige orde dat voortaan niet facultatief, doch verplicht op te stellen is.
  • Tot slot krijgt de vereniging van mede-eigenaars het statuut van bevoorrecht schuldeiser. Als één van de bevoorrechte schuldeisers, geniet zij het voorrecht op de opbrengsten uit de kavel ten belope van het verschuldigde bedrag. Het verschuldigde bedrag is beperkt tot de bijdragen van het lopende en het eraan voorafgaande boekjaar.
  • De nieuwe appartementswet treedt in werking op 1 januari 2019.

Het Real Estate Team