Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

Upcoming events

13.04.18 Ons Real Estate Team informeert u over een vernieuwd energieprestatiecertificaat en de inwerkingtreding van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning

Real estate
April 13

Een vernieuwd energieprestatiecertificaat in Vlaanderen vanaf januari 2019

 • Het energieprestatiecertificaat (“EPC”) informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van een gebouw en is o.a. verplicht bij de verkoop of verhuur van residentieel vastgoed (woonhuis, appartement, studentenkamer, etc.)
 • Zonder aan het toepassingsgebied te raken, wordt het EPC begin 2019 grondig uitgebreid met als doelstelling sensibiliseren en informeren, maar ook de doorgedreven renovatie van woningen stimuleren. Het één en ander kadert in het Renovatiepact van de Vlaamse Regering om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017.
 • Op het nieuwe EPC wordt een label toegevoegd, dat gaat van A+ (de productie van energie in de woning is hoger dan het verbruik) tot F (een zeer energieverslindende woning). Dit moet potentiële kopers of huurders gemakkelijker toelaten de energieprestatie van het onroerend goed in te schatten en te vergelijken.
 • Verder bevat het nieuwe EPC ook technische informatie en uitgebreidere aanbevelingen, die overzichtelijk worden weergegeven met een bijhorende kostenindicatie. Dit moet potentiële kopers of huurders een sneller en beter inzicht geven in maatregelen vereist om het onroerend goed energetisch op orde te zetten, evenals over de kostprijs van die maatregelen.
 • Het vernieuwde EPC geldt enkel voor vanaf januari 2019 op te maken EPC’s.
 • Het oude EPC blijft zeker tien jaar geldig. Zolang men over een geldig EPC beschikt van voor 1 januari 2019, hoef je geen nieuw EPC te laten opmaken als men een woning te koop of te huur aanbiedt.

Inwerkingtreding Decreet Handhaving Omgevingsvergunning op 1 maart 2018

 • De Vlaamse Regering keurde op 9 februari 2018 het Besluit betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten goed. Daarmee werd de inwerkingtredingsdatum van het Besluit zelf, maar ook van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (“Decreet Handhaving Omgevingsvergunning”) vastgelegd op 1 maart 2018.
 • De bijzondere informatieplicht in het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (“VCRO”) wordt gewijzigd, waardoor een instrumenterende ambtenaar (vb. een notaris), een vastgoedmakelaar of eigenaar voortaan een koper van een onroerend goed moet inlichten over alle procedures die mogelijks aanleiding geven tot gerechtelijke/bestuurlijke maatregelen, dan wel of een procedure aanhangig is voor het opleggen van een dergelijke maatregel.
 • Deze informatieplicht geldt eveneens bij de verhuur van een onroerend goed langer dan negen jaar, inbreng van onroerend goed in een vennootschap, akten tot vestiging van erfpacht of opstal en elke andere akte van een eigendomsoverdracht ten bezwarende titel.
 • Naast de instandhouding van de illegale gevolgen van stedenbouwkundige misdrijven in kwetsbaar gebied, maakt ook het miskennen van de bijzondere informatieplicht voortaan een stedenbouwkundige inbreuk uit, bestrafbaar met een exclusieve bestuurlijke geldboete van maximaal EUR 50.000,00 (te vermenigvuldigen met opdeciemen).  
 • Voortaan kan een minnelijke schikking enkel nog betrekking hebben op de burgerrechtelijke gevolgen van gepleegde stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken. De minnelijke schikking staat voortaan ook open voor alle belanghebbenden, op voorwaarde dat alle titularissen van een zakelijk recht op het onroerend goed in de minnelijke schikking betrokken zijn.
 • Een miskenning van de verplichtingen die in een minnelijke schikking zijn opgenomen, kan aanleiding geven tot de toepassing van een bestuurlijke maatregel of een herstelsanctie.

Het Real Estate Team