Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

Upcoming events

Lydian Tour & Taxis
Avenue du Port 86C - b113 Bruxelles
Lydian Tour & Taxis
Havenlaan 86C - b113 Brussel

02.10.18 Wat zijn de gevolgen van de laattijdige omzetting van IDD naar Belgisch recht?

Insurance
October 2

Op 20 januari 2016 heeft de Europese Raad de Insurance Distribution Directive (IDD) aangenomen. Het doel van deze richtlijn was om een equal level playing field te creëren voor de distributeurs van verzekeringsproducten, om het vertrouwen van klanten te versterken en het wettelijke kader inzake  de distributie van verzekeringsproducten eenvormiger te maken door in de Europese Unie een adequaat niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen.

De oorspronkelijke deadline voor de omzetting en inwerkingtreding was 23 februari 2018. In maart 2018 stelde het Europees Parlement de omzettingsdeadline uit naar uiterlijk 1 juli 2018 en de deadline voor de inwerkingtreding naar uiterlijk 1 oktober 2018.

België heeft evenwel de IDD niet tijdig kunnen omzetten in nationale wetgeving.

Een richtlijn is pas volledig omgezet / geïmplementeerd in nationale wetgeving wanneer aan alle doelstellingen van de richtlijn is voldaan. België heeft intussen één wet aangenomen en één koninklijk besluit (Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van de wet op het financieel toezicht van 2 augustus 2002 met betrekking tot klokkenluiden, en KB van 5 september 2017 ter goedkeuring van het FSMA-Reglement hieromtrent). Die wetgeving is lang niet voldoende om aan de vereiste doelstellingen van IDD te voldoen.

Wat zijn nu de gevolgen van deze vertraging?

Wanneer een richtlijn niet tijdig wordt omgezet hebben de bepalingen van de richtlijn “verticale rechtstreekse werking”. Dit houdt in dat “particulieren”, onder bepaalde voorwaarden, zich tegen de overheid zullen kunnen beroepen op de bepalingen van de richtlijn. Particulieren zullen zich niet kunnen beroepen op deze bepalingen ten aanzien van verzekeraars aangezien zij geen deel uitmaken van de overheid.

De Verzekeringswet van 4 april 2014 en de AssurMiFID-bepalingen zullen bijgevolg van kracht blijven tot de Belgische wetgever deze zou wijzigen.

De Europese Commissie zou een inbreukprocedure kunnen opstarten tegen België. Deze kans lijkt ons echter zeer onwaarschijnlijk gezien verwacht wordt dat de nieuwe IDD bepalingen in de loop van oktober zullen in werking treden.

Anne Catteau +32 2 787 90 22 anne.catteau@lydian.be
Sandra Lodewijckx
+32 2 787 90 33 sandra.lodewijckx@lydian.be