Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

10.01.18 Welke versoepelingen biedt de Programmawet voor de e-commerce activiteiten van uw onderneming?

January 10

Welke versoepelingen biedt de Programmawet voor de e-commerce activiteiten van uw onderneming?

U vindt in deze e-zine een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die een impact kunnen hebben op de e-commerce activiteiten van uw onderneming. De wetgever wil hiermee België aantrekkelijker maken voor e-commerce en extra werkgelegenheid creëren.

1. Definitieve versoepeling arbeidsregeling met nachtprestaties

Wat?

In België is nachtarbeid (d.i. arbeid gepresteerd tussen 20:00 en 06:00) in principe verboden. Door de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk formuleerde de wetgever met ingang van 1 februari 2017 een uitzondering op dit verbod voor alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan elektronische handel. Nachtarbeid werd m.a.w. mogelijk voor e-commerce activiteiten, ongeacht het paritair comité waaronder de onderneming valt.

De procedure om nachtarbeid in te voeren is afhankelijk van het uurrooster dat de werkgever voor ogen heeft.

Voor de invoering van nachtarbeid moet de werkgever in beginsel de normale procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement (AR) volgen (zie verder punt 2). Maar werkgevers die een “arbeidsregeling met nachtprestaties” (d.i. nachtarbeid waarbij werknemers worden tewerkgesteld tussen 00:00 en 05:00) willen invoeren, moeten hiervoor een bijzondere procedure volgen. Deze regeling kan enkel worden ingevoerd mits er een CAO wordt gesloten met alle vakorganisaties die in de vakbondsafvaardiging (VA) vertegenwoordigd zijn (indien er een VA is), dan wel na wijziging van het AR (indien er geen VA is).

Specifiek voor e-commerce activiteiten wordt de procedure voor de invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties nu definitief versoepeld. Voortaan kan deze regeling voor ondernemingen met een VA worden ingevoerd door het sluiten van een “gewone” CAO (d.i. een CAO waarbij de handtekening van 1 representatieve vakorganisatie voldoende is).

Impact?

Deze maatregel maakt het gemakkelijker voor ondernemingen met een VA om e-commerce activiteiten tussen 00:00 en 05:00 in te voeren. Waar werkgevers voordien verplicht een akkoord nodig hadden van alle vakorganisaties die in deze VA vertegenwoordigd zijn, volstaat nu een akkoord met 1 vakorganisatie.

2. Tijdelijke versoepeling invoering nachtarbeid

Wat?

De procedure om nachtarbeid in te voeren wordt tijdelijk, met name van 1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2019, versoepeld voor ondernemingen met e-commerce activiteiten. Vanaf 2020 komt dan een definitieve regeling in de plaats.

De versoepelde procedure wordt hieronder schematisch weergegeven:

Onderneming

Arbeidsregeling met nachtprestaties?

Vorige situatie

2018-2019

2020

 

Ondernemingen die nachtarbeid invoerden in 2018-2019

Ondernemingen die nachtarbeid voor het eerst invoeren vanaf 2020

Met VA

Neen

Wijzigen AR

· Wijzigen AR; of

· CAO

Indien via CAO in 2018-2019: bestendiging via nieuwe CAO

Wijzigen AR

Ja

CAO met alle vakorganisaties in de VA

· Wijzigen AR; of

· CAO

Indien via wijziging AR in 2018-2019: bestendiging via nieuwe CAO

CAO

Zonder VA

Neen

Wijzigen AR

· Wijzigen AR; of

· CAO

Indien via CAO in 2018-2019: bestendiging via nieuwe CAO

Wijzigen AR

Ja

Wijzigen AR

· Wijzigen AR; of

· CAO

Indien via CAO in 2018-2019: bestendiging via nieuwe CAO

Wijzigen AR


Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de bijkomende mogelijkheid om nachtarbeid in te voeren in 2018 – 2019, zullen een CAO moeten sluiten vanaf 2020 om de regeling ingevoerd in 2018 – 2019 vanaf 2020 te bestendigen.

Impact?

Deze maatregel biedt tijdelijk meer mogelijkheden voor de invoering van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten.

3. Zondagsarbeid voor e-commerce

Wat?

De Programmawet voorziet een (tijdelijke) uitzondering van het verbod op zondagsarbeid voor e-commerce activiteiten. Deze mogelijkheid bestond tot op vandaag niet.

De werkgever kan zondagsarbeid voor e-commerce activiteiten invoeren via één van volgende mogelijkheden:

- Wijzigen van het AR; of,
- Sluiten van een CAO.

De zondagsarbeid die door deze versoepeling wordt ingevoerd, loopt af op uiterlijk 31 december 2019. Werkgevers die de arbeidsregeling met zondagsarbeid willen behouden vanaf 1 januari 2020, zullen deze regeling moeten bestendigen d.m.v. het sluiten van een CAO. De Programmawet voorziet momenteel geen mogelijkheid om zondagsarbeid voor e-commerce activiteiten voor het eerst in te voeren vanaf 2020.

Impact?

Deze maatregel maakt de invoering van zondagsarbeid voor e-commerce activiteiten mogelijk, voor zover deze invoering gebeurt in 2018 - 2019.

GERELATEERD ARTIKEL 

_Nieuw in 2018 - Overzicht belangrijkste HR-maatregelen uit de programmawet

 Employment, Pensions & Benefits team