Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

Upcoming events

Lydian Tour & Taxis
Avenue du Port 86C - b113 Bruxelles
Lydian Tour & Taxis
Havenlaan 86C - b113 Brussel

01.03.19 De vernieuwde renovatiepremie in Vlaanderen

Real estate
March 1

Het besluit van 21 december 2018 van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning bepaalt dat de Vlaamse renovatiepremie en vanaf 1 juni 2019 ook de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie worden geïntegreerd in één overkoepelende renovatiepremie.

Wie kan de premie aanvragen?

De aanvraag voor de renovatiepremie kan enkel door een natuurlijk persoon gedaan worden. De aanvraag kan gebeuren hetzij door de eigenaar-bewoner, hetzij door de verhuurder van de woning aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.

Voor de verhuurder bestaan er geen voorwaarden inzake het inkomen of inzake het bezit van een andere woning. De eigenaar-bewoner kan daarentegen slechts een renovatiepremie aanvragen wanneer deze op de aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom bezit, tenzij wanneer het gaat om een ongeschikte woning die door de bewoner werd bewoond. Eveneens moet iedere meerderjarige bewoner de aanvraag mee ondertekenen en moeten ook deze bewoners aan de voorwaarden van inkomen en eigendom voldoen, behalve inwonende meerderjarige (klein)kinderen of (groot)ouders die de premiewoning niet bewonen op grond van een zakelijk recht.

Hoeveel mag u verdienen?

Belangrijk in de overkoepelende renovatiepremie is het inkomen aangezien dit het bedrag van de premie bepaalt, alsook de modaliteiten van de aanvraag van de premie. Zoals reeds gezegd, gelden er voor de verhuurder geen voorwaarden inzake het inkomen. Voor de bewoner geldt een gedifferentieerde inkomensgrens, al naargelang de gezinssamenstelling.

Alleenstaande

Samenwonenden

 

< EUR 31.340,00 + bedrag te verhogen met EUR 3.510,00 per persoon ten laste

< EUR 43.870,00 + bedrag te verhogen met EUR 3.510,00 per persoon ten laste

Hogere premie onder soepele voorwaarden

> EUR 31.340,00 tot EUR 43.870,00 

> EUR 43.870,00 tot EUR 62.670,00 

Premie onder striktere voorwaarden

 

 

Bovenstaande bedragen gelden voor aanvragen in het jaar 2019 en deze worden jaarlijks geïndexeerd. Wanneer u een renovatiepremie aanvraagt in het jaar 2019, zal uw inkomen van het jaar 2017 (aanslagjaar 2018) gelden als referentie.

 

Voor welke woning of gebouw kan u een premie aanvragen?

Deze renovatiepremie kan aangevraagd worden voor de realisatie van een nieuwe premiewoning door herbestemming of opsplitsing, of voor de renovatie van een bestaande premiewoning. De premiewoning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en moet minstens 30 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.

Welke werken komen in aanmerking?

De werkzaamheden moeten erop gericht zijn de premiewoning minstens te doen beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen zoals bepaald in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Ze moeten betrekking hebben op één of meer van volgende vier categorieën: 

Categorie 1

De structurele elementen van de woning die zich beperken tot de funderingen, muren, draagvloeren en trappen

Categorie 2

Het dak

Categorie 3

Het buitenschrijnwerk, met name de ramen en buitendeuren

Categore i4

De technische installaties, met name elektriciteit, sanitair en centrale verwarming)

 

Hoeveel bedraagt de premie

Het bedrag van de renovatiepremie wordt berekend op basis van een kopie van de originele facturen die voorgelegd worden en die op naam staan van de aanvrager (of personen met wie hij samenwoont of het sociaal verhuurkantoor). Deze facturen mogen niet dateren van vóór het verkrijgen van een zakelijk recht op de premiewoning en mogen niet van meer dan twee jaar vóór de aanvraagdatum, noch van na de aanvraagdatum zijn.

Het bedrag van de renovatiepremie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de goedgekeurde facturen, exclusief btw. Voor elke categorie van werken is een aanvaarde kostprijs van minimaal EUR 2.500,00 noodzakelijk om een premie te kunnen berekenen.

Premie 30 %

Verhuurder

Maximumbedrag van EUR 3.333,00 per categorie van werken 

Premie 30 %

Eigenaar-bewoner

Inkomen onder de inkomensgrens met een minimumpremie EUR 1.250,00 per categorie

Premie 20 %

Eigenaar-bewoner

In alle andere gevallen met een maximumbedrag van EUR 2.500,00 per categorie


Hoeveel aanvragen kan u indienen?

Zowel de eigenaar-bewoner als de verhuurder kunnen maximaal twee aanvragen indienen per premiewoning in een periode van tien jaar vanaf de aanvraagdatum van de eerste toegekende aanvraag. Per categorie van werken kan slechts één keer in een periode van tien jaar een premie worden aangevraagd.

Premie 30 % 

Verhuurder en eigenaar-bewoner

Eerste aanvraag: het aantal categorieën van werken vrij te kiezen, zonder beperking

Tweede aanvraag: indienen tot maximaal tien jaar na de eerste aanvraag voor andere werken

Premie 20 % 

Eigenaar-bewoner

Eerste aanvraag: maximaal twee categorieën van werken aanvragen

Tweede aanvraag: minstens één jaar en maximum twee jaar na de eerste aanvraag voor andere werken

De renovatiepremie die uitbetaald wordt aan de aanvrager gedurende tien jaar voor de twee aanvragen samen kan nooit meer bedragen dan EUR 10.000,00.

Wanneer en hoe vraagt u de premie aan?

De renovatiepremie kan aangevraagd worden na voltooiing en facturatie van de uitgevoerde werken. Wanneer u de aanvraag doet als eigenaar-bewoner, moet u op de aanvraagdatum de premiewoning als hoofdverblijfplaats bewonen. Wanneer u de aanvraag doet als verhuurder is deze aanvraag niet mogelijk in de laatste drie jaar van de lopende huurovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor.

De renovatiepremie kan aangevraagd worden met een modelformulier sinds 1 februari 2019.

Het Real Estate Team 

Wouter Neven • +32 2 787 90 82 • wouter.neven@lydian.be