Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

11.01.18 Hervorming van het goederenrecht aangekondigd

Real estate
January 11
  • In het kader van de globale herziening van de basiswetgeving, stelde minister van Justitie Koen Geens verschillende groepen van experten aan. Recent werd het voorontwerp tot wet met betrekking tot het goederenrecht gepubliceerd.
  • Het voorgestelde Boek II “Goederenrecht” van het nieuw Burgerlijk Wetboek behandelt de aard en de soorten goederen, het eigendomsrecht, de mede-eigendom, burenrelaties, waaronder erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal.
  • Het numerus clausus beginsel of het gesloten stelsel van zakelijke rechten wordt bevestigd.
  • Aangaande grensoverschrijdende constructies, wordt bevestigd dat de buur in beginsel de verwijdering kan vorderen van het grensoverschrijdende deel, behoudens in het geval de grensoverschrijding een wettelijke of contractuele titel heeft. Indien er geen titel voorhanden is, kan de verwijdering van het grensoverschrijdende deel evenmin gevorderd worden in het geval de grensoverschrijding te goeder trouw gebeurde en de wegneming van het overschrijdend gedeelte de bouwer onevenredig zou benadelen in vergelijking met het voordeel dat de buur zou halen uit de afbraak.
  • De duurtijd van een recht van vruchtgebruik kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn. De maximale duurtijd is 99 jaar (behalve indien de natuurlijke persoon op wiens hoofd het vruchtgebruik is gevestigd langer leeft) en het vruchtgebruik kan niet voortbestaan na het overlijden van de persoon op wiens hoofd het is gevestigd.
  • De vruchtgebruiker wordt expliciet verplicht om het goed in volle eigendom te verzekeren tegen alle gebruikelijke risico’s, waaronder brand. Als de vruchtgebruiker dit nalaat is het aan de hoofdgerechtigde om zelf een verzekering te nemen op kosten van de vruchtgebruiker. 
  • De dwingende minimumtermijn tot het vestigen van een erfpachtrecht zou verlaagd worden van 27 jaar naar 15 jaar. De maximale termijn van 99 jaar blijft onveranderd.
  • Het opstalrecht wordt omschreven als een zakelijk gebruiksrecht dat het eigendomsrecht verleent op al dan niet gebouwde volumes, voor het geheel of een deel, op, boven of onder andermans grond om er bouwwerken of beplantingen uit te voeren.
  • De dwingende termijnbeperking van het opstalrecht wordt verlengd van 50 tot 99 jaar. Daarnaast geldt de termijnbeperking niet langer t.a.v. een opstalrecht ten voordele van een publiekrechtelijk rechtspersoon voor doeleinden van het openbaar nut en het opstalrecht gevestigd om de verdeling in volumes mogelijk te maken van een complex en heterogeen onroerend geheel dat verschillende volumes omvat die in aanmerking komen voor zelfstandig en verscheiden gebruik en onderling geen enkel gemeenschappelijk deel hebben. 

Het Real Estate Team