Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

29.06.18 Vallen stedenbouwkundige verordeningen nu ook onder de plan-MER-richtlijn?

Real estate
June 29
  • In een recent arrest van het Hof van Justitie van 7 juni 2018 (nr. C-671/16) werd geoordeeld dat de Brusselse Stedenbouwkundige Verordening als een 'plan of programma' in de zin van de Europese richtlijn 2001/42/EG kan worden beschouwd en dus een plan-milieueffectenrapport (MER) noodzakelijk was alvorens deze verordening kon worden uitgevaardigd.
  • De stedenbouwkundige verordeningen die momenteel op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau in BelgiĆ« worden toegepast, werden niet voorafgegaan door een plan-MER.
  • Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, liet op 20 juni 2018 in het Vlaams Parlement weten dat deze uitspraak van het Hof van Justitie bijgevolg zeer verregaande gevolgen kan hebben.
  • De Raad van State, die de prejudiciĆ«le vraag aan het Hof van Justitie stelde, heeft nog geen uitspraak gedaan. Indien de Raad van State effectief de onwettigheid uitspreekt van de Brusselse Stedenbouwkundige Verordening op basis van het feit dat er geen MER werd uitgevoerd, zal ook op Vlaams niveau actie dienen te worden ondernomen. De bestaande stedenbouwkundige verordeningen zullen moeten worden herzien en een plan-MER zal moeten worden opgemaakt. Er dient bovendien nog te worden afgewacht welke impact dit zal hebben op de reeds afgeleverde vergunningen.
  • De nieuwe stedenbouwkundige verordeningen zullen in Vlaanderen, in afwachting van het arrest van de Raad van State, uit voorzorg al aan een plan-MER worden onderworpen.
  • Het volledige arrest van het Hof van Justitie vindt u hier.
Het Real Estate Team