Menu

26.10.18 Voortaan staat niet de bouwheer, maar de eigenaar in voor een ASTRID-radiodekking

Real estate
October 26
  • In principe wordt de radiodekking in gebouwen zoals gevangenissen, luchthavens en concertzalen verzekerd door het beheerscontract tussen de Belgische Staat en ASTRID NV;
  • ASTRID NV (All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatchings) is een gespecialiseerde operator die de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten in staat stelt om efficiënt te communiceren;
  • Nieuwe, grote bouw- en infrastructuurwerken waar de radiodekking niet verzekerd wordt door het beheerscontract tussen de Staat en ASTRID NV, worden aan een speciaal daarvoor opgerichte Veiligheidscommissie voorgelegd voor een veiligheidsevaluatie;
  • Onder nieuwe bouw- en infrastructuurwerken wordt verstaan: bouw- en infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag werd ingediend na 1 mei 2014;
  • Onder grote bouw- en infrastructuurwerken wordt verstaan: (1°) voor publiek toegankelijke bouw- en infrastructuurwerken waar, omwille van de dagelijkse activiteiten of bijzondere evenementen die er plaats vinden, een toeloop van meer dan 150 mensen te verwachten valt, (2°) die beschikken over een ondergrondse ruimte, groter dan 25 m², die voor het publiek toegankelijk is of waarin gevaarlijke stoffen of preparaten zijn, (3°) die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek waarvan de grondoppervlakte meer dan 2.500 m² bedraagt;
  • De Veiligheidscommissie kan uit veiligheidsoverwegingen oordelen dat bij dergelijke nieuwe, grote bouw- en infrastructuurwerken eveneens een ASTRID-radiodekking vereist is;
  • Voorheen was de bouwheer in dat geval verplicht om te zorgen voor voldoende radiodekking door het ASTRID-netwerk;
  • Bij een snelle verkoop na de oplevering kon dit er echter toe leiden dat de bouwheer zich onttrok aan zijn verplichting tot installatie en onderhoud van de ASTRID-radiodekking;
  • De Wet van 15 juli 2018 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken wijzigt dit in die zin dat deze verplichting voortaan rust op de eigenaar van nieuwe, grote bouw- en infrastructuurwerken zodat men zeker is dat voorzien wordt in de radiodekking;
  • Deze wijziging trad in werking op 5 oktober 2018.

Het Real Estate Team 

Wouter Neven • +32 2 787 90 82 • wouter.neven@lydian.be