Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

1. Beschrijving van de opdracht

Lydian (het “Kantoor”) is een besloten vennootschap BV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C b113, B-1000 Brussel, België en ondernemingsnummer RPR Brussel 0473.627.046.

Het Kantoor – en niet de individuele advocaten – verleent de diensten volgens de schriftelijk vastgelegde voorwaarden (de “Diensten”). De praktische aspecten van het werk worden gewoonlijk beschreven in een Opdrachtbevestiging of Engagement Letter. De Cliënt geeft het Kantoor de nodige, volledige en nauwkeurige informatie en richtlijnen voor de verlening van de gevraagde Diensten.

Tenzij anders is aangegeven door de Cliënt, zal het Kantoor, indien nodig, juridisch advies inwinnen in de relevante jurisdicties die zij het meest geschikt acht voor de opdracht.

2. Aansprakelijkheid

De advocaten van het Kantoor: De Cliënt aanvaardt dat enkel het Kantoor aansprakelijk kan worden gesteld en niet de individuele advocaten of werknemers van het Kantoor in het bijzonder.

Beperking van Aansprakelijkheid: Enige aansprakelijkheid vanwege het Kantoor voor verlies, schade, kosten of uitgaven in verband met de verlening van de Diensten zal, tenzij in geval van opzet, per geval beperkt zijn tot het laagste bedrag van 10 maal de totale erelonen voor de Diensten in kwestie (met een minimum van EUR 2.500.000) en EUR 10.000.000 maar zal in elk geval beperkt zijn tot de bedragen uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van het Kantoor. Het Kantoor kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden tegenover derden. Het Kantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet-nakomen van haar verplichtingen, wanneer dit het gevolg is van omstandigheden waar het Kantoor redelijkerwijze geen vat op heeft.

3. Communicatiemiddelen – Veiligheid

Indien de Cliënt aan het Kantoor fax- of e-mailadressen meedeelt met het oog op het verzenden van documenten, dan mag het Kantoor ervan uitgaan dat de Cliënt gepaste maatregelen heeft genomen betreffende veiligheid en vertrouwelijkheid voor de bescherming van haar belangen en gegevens. Het Kantoor zal de algemene, gebruikelijke maatregelen toepassen betreffende de beveiliging van informatie.

4. Erelonen en Uitgaven

Erelonen: De Diensten worden gewoonlijk maar niet uitsluitend aangerekend op basis van uurtarieven. Wanneer dat gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld omwille van de complexe, innoverende of waarde creërende aard van het werk dat wordt verricht in het kader van het verlenen van de Diensten of omwille van de nood om een gegeven deadline te halen, kan het Kantoor beslissen om een gepast bijkomend bedrag aan te rekenen. In sommige gevallen kan ook een succesvergoeding (success fee) aangerekend worden, in het bijzonder in geschillendossiers. De uurtarieven van het Kantoor worden op regelmatige tijdstippen herzien.

Raming van de erelonen: Elke raming van erelonen wordt te goeder trouw gemaakt, maar is geenszins bindend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Uitgaven/administratiekosten: Uitgaven gedaan voor rekening van de Cliënt (zoals de erelonen van deskundigen en buitenlandse advocaten, reis- en cateringkosten, de kosten van koerierdiensten en speciale verzenddiensten, opzoekingen en het binden van documenten, installaties voor videoconferenties, enz.) worden afzonderlijk vermeld en gefactureerd aan de kostprijs. 

Wijze van Betaling: Staten van kosten en erelonen zijn betaalbaar 21 kalenderdagen na het verzenden van de ereloonnota. Bij laattijdige betaling, zullen er interesten aangerekend worden aan de interestvoet bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

5. Documentatie

Eigendom van documentatie: Auteursrechten en alle andere rechten op advies, informatie en documentatie die verschaft worden aan de Cliënt, behoren toe aan het Kantoor. De Cliënt is echter gemachtigd om deze materialen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de Diensten werden gevraagd.

Gebruik van kennis en informatie: Het Kantoor behoudt zich het recht voor om de ideeën, concepten, informatie of knowhow van eender welk werk dat wordt verschaft aan de Cliënt, verder te ontwikkelen en te gebruiken. Indien de Cliënt ontwerpversies van documenten heeft ontvangen (op papier, elektronisch of in eender welke andere vorm), dan zal de Cliënt die eerst bespreken met het Kantoor om te bepalen of zij effectief voldoen aan de behoeften van de Cliënt alvorens deze toe te passen.

6. Vertrouwelijkheid

Het Kantoor houdt alle informatie strikt vertrouwelijk in overeenstemming met de toepasselijke regels van de Balie. Het Kantoor heeft het recht om de identiteit van de Cliënt en informatie betreffende zaken van de Cliënt mede te delen aan andere adviseurs van de Cliënt die betrokken zijn bij een zaak die het Kantoor gevraagd wordt te onderzoeken. Het Kantoor mag ook verwijzen naar de naam van de Cliënt (maar niet naar de inhoud van de opdracht) in reclame, presentaties voor (potentiële) cliënten, professionele gidsen en dagbladen.

7. Bescherming van Persoonsgegevens

Alle door de Cliënt verstrekte persoonsgegevens worden door het Kantoor, de verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt voor de volgende doeleinden: om te communiceren; om overeenkomsten met betrekking tot de Diensten vast te stellen, uit te voeren en te beëindigen; om beoordelingen en beslissingen te nemen over de voorwaarden van samenwerking; om fraude of misdrijven te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken; om de Diensten te verlenen; om de kwaliteit van de Diensten te verbeteren; om onderzoek en analyse uit te voeren; om marketinginformatie te verstrekken; om de veiligheid van de gebouwen en faciliteiten te waarborgen; om de bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur te beheren; om klachten, feedback en vragen te behandelen; om te voldoen aan toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen; en om haar rechten vast te stellen en/of te verdedigen.

Het Kantoor mag de contactgegevens, inclusief het e-mailadres, van de contactpersonen van de Cliënt gebruiken om hen marketingcommunicatie te sturen. De genoemde personen kunnen zich te allen tijde en gratis verzetten tegen het ontvangen van marketingcommunicatie van het Kantoor. De door de Cliënt verstrekte persoonsgegevens kunnen binnen het Kantoor worden gedeeld op basis van 'need-to-know'. Daarnaast kan het Kantoor de door de Cliënt verstrekte persoonsgegevens aan haar contractanten en dienstverleners (bijvoorbeeld marketingbureaus, IT-dienstverleners) verstrekken.

Betrokkenen hebben het recht toegang tot en rectificatie of verwijdering van hun persoonsgegevens of beperking van de verwerking met betrekking tot de betrokkene te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens met het oog op direct marketing, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Meer informatie over de rechten van betrokkenen en hoe het Kantoor persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en doorgeeft, is te vinden in het Privacybeleid van het Kantoor.

8. Witwassen van Geld en Financieren van Terrorisme

Het Kantoor is verplicht om haar cliënten naar behoren te identificeren en mogelijke witwaspraktijken en financiering van terrorisme waarbij de Cliënt betrokken zou kunnen zijn, te melden aan de Stafhouder van de Balie. Het Kantoor behoudt zich het recht voor om haar werk op te schorten of stop te zetten, indien zij niet kan rekenen op de volledige medewerking van de Cliënt in het kader van het nakomen van haar verplichtingen betreffende identificatie en voorzichtigheid of indien zij zaken zou ontdekken die wijzen op mogelijke witwaspraktijken of het financieren van terrorisme.

9. Toekomstige Opdrachten

Op toekomstige opdrachten zullen dezelfde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De uurtarieven zijn diegene die op dat ogenblik van toepassing zijn.

10. Beëindiging

Het Kantoor behoudt zich het recht voor om de opdracht te beëindigen indien onder meer zou blijken dat de Cliënt verzuimt om eventuele onwettige aspecten van een zaak die wordt onderzocht, naar behoren te verhelpen of indien de Cliënt één van zijn verplichtingen zoals vervat in de Algemene Voorwaarden, niet nakomt en zijn contractuele tekortkoming niet verhelpt binnen de 15 dagen na ontvangst van een ingebrekestelling.

11. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbanken

Toepasselijk recht: Partijen komen overeen dat uitsluitend het Belgische recht van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden, op elke overeenkomst waarop ze betrekking heeft en op de opdracht in het algemeen.

Bevoegde Rechtbanken: De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen betreffende de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Voorwaarden of over de uitvoering van de Diensten

12. Geen andere Algemene Voorwaarden

Er zullen geen andere Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en onderhavige Algemene Voorwaarden vervangen alle vorige.

 

Januari 2022