Overslaan en naar de inhoud gaan

De Lydian Public Procurement webinar series

Een nieuw jaar, een nieuwe start. In deze uitzonderlijke tijden willen wij u als public procurement team van Lydian uiteraard graag verder bijstaan. Aanbestedingen van werken, leveringen en diensten door overheden blijven ook nu doorgaan. 

In die optiek hebben wij de intentie om u regelmatig te vergasten met een webinar omtrent een specifiek topic dat interessant kan zijn voor uw praktijk. Herbekijk de webinars hier:

HERBEKIJK HET WEBINAR

Webinar Public Procurement Series I: 'past performance' in het kader van overheidsopdrachten

In welke mate kunnen aanbesteders bij een nieuwe overheidsopdracht rekening houden met door een kandidaat slecht uitgevoerde prestaties uit het verleden? En, omgekeerd, in welke mate kan een geïnteresseerde marktpartij die pech heeft gehad in het verleden, zich alsnog wapenen voor het terug meedingen voor een overheidsopdracht? In dit webinar gingen we in op de verschillende mogelijkheden en stonden we stil bij actuele rechtspraak hieromtrent.

Webinar Public Procurement Series II: toegang tot de opdrachtdocumentatie en openbaarheid van bestuur

De openbaarheid van bestuur is een grondrecht dat éénieder in principe het recht geeft om bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. De uitzonderingen op deze grondwettelijke verankerde openbaarheid van bestuur dienen beperkend te worden geïnterpreteerd. De ruime interpretatie van de openbaarheid van bestuur staat mogelijks op gespannen voet met de vertrouwelijke behandeling van informatie betreffende het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten. In dit webinar gingen we in op dit spanningsveld en besproken daarbij onder meer relevante rechtspraak.

Webinar Public Procurement Series III: Belangenvermenging, beïnvloeding en collusie in het kader van overheidsopdrachten

De laatste jaren is er vernieuwde aandacht voor vertekening van de vrije mededinging naar overheidsopdrachten. Niet alleen voor actieve vormen van beïnvloeding (collusie, kartelvorming, beïnvloeding) maar ook voor meer onschuldige situaties (belangenvermenging, draaideurconstructie, combinatievorming) die een impact kunnen hebben op de vrijheid van opbod. Zowel de Belgische mededingingsautoriteit, de parketten en de toezichthoudende overheden wijzen aanbesteders op de gevaren van dergelijke vertekening van de marktwerking. In dit webinar, deel van onze reeks gewijd aan overheidsopdrachten, stonden we stil bij de vormen van belangenvermenging, groot of klein, waarmee u als aanbesteder kan worden geconfronteerd, zowel intern als bij ondernemers. Daarnaast hebben wij u op de “veilige” mogelijkheden van onderling samenwerken of van contactname met de aanbestedende dienst gewezen. 

Webinar Public Procurement Series IV : Beroep op draagkracht van derden

Om evidente redenen wensen aanbestedende overheden de nodige garanties te bekomen voor een goede uitvoering van de overheidsopdracht. Daarom stellen aanbestedende overheden vaak relatief hoge eisen aan de inschrijvers, hetzij inzake hun financieel-economische draagkracht, hetzij inzake hun technische en beroepsbekwaamheid. Bijgevolg worden ondernemingen soms gedwongen om beroep te doen op de capaciteit van derden zodat zij kunnen voldoen aan de selectie-eisen voor een specifieke overheidsopdracht.

Echter botsen nogal wat aanbestedende overheden en inschrijvers hierbij op een aantal concrete vragen. Onder welke voorwaarden kan men steunen op de draagkracht van andere ondernemingen? Op welke wijze moet dit in de offerte worden aangegeven? Wat zijn de gevolgen indien blijkt dat de derde op wiens draagkracht men een beroep doet alsnog niet kan beantwoorden aan de gestelde selectievoorwaarden?

Op deze en andere voor uw praktijk cruciale vragen bieden Jens Debièvre en Matthias Castelein u graag werkbare oplossingen die onderbouwd zijn met de meest recente rechtspraak.

Webinar Public Procurement Series V : Huur en overheidsopdrachten

In welke mate is het huren van vastgoed door de overheid aanbestedingsplichtig? En met welke zaken houdt men best rekening bij het sluiten van zulke huurovereenkomsten?  

De huur van bestaande gebouwen valt in principe buiten het toepassingsgebied van de regelgeving inzake overheidsopdrachten. Moeilijker ligt het bij de huur van nog op te richten gebouwen en andere bouwwerken. Dit kwalificatievraagstuk heeft reeds meermaals aanleiding gegeven tot discussies waarbij de Raad van State en het Hof van Justitie een huurovereenkomst hebben geherkwalificeerd als overheidsopdracht voor werken.  Zulks is risicovol voor verhuurder en huurder aangezien een huurovereenkomst die met miskenning van het overheidsopdrachtenrecht tot stand is gekomen nietig kan worden verklaard. Dit kan verstrekkende economische gevolgen hebben voor beide partijen.

Ook bij het opstellen van de huurovereenkomst met de overheid zelf zijn er diverse aandachtspunten aangezien de gemaakte contractuele afspraken praktische en financiële gevolgen hebben.  Zo valt o.a. te denken aan clausules met betrekking tot de opzegmogelijkheden en herstellings- en onderhoudsverplichtingen tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, alsook de teruggaveverplichtingen op het einde van de huurovereenkomst. 

Op deze vragen bieden Felix Feyt en Tom van Stiphout u graag werkbare oplossingen die onderbouwd zijn met de meest recente rechtspraak. 

Auteurs