Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaams gewest: het gemeentewegendecreet harmoniseert de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen

Deze pagina delen

 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (het Gemeentewegendecreet) heeft tot doel om de bestaande regelgeving inzake gemeentewegen te harmoniseren;
 • Gemeentewegen zijn openbare wegen die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente vallen, ongeacht de eigenaar van de grond;
 • Het Gemeentewegendecreet heft de federale wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op. Alle gemeentewegen, ook buurtwegen, zullen onder het toepassingsgebied van het Gemeentewegendecreet ressorteren;
 • Het Gemeentewegendecreet wijzigt het rooilijnendecreet van 8 mei 2009, dat enkel nog uitwerking zal hebben voor gewestwegen. De gemeenten bepalen de ligging en breedte van een gemeenteweg d.m.v. de opmaak van een gemeentelijk rooilijnplan;
 • De gemeenteraad heeft voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, de wijziging, de verplaatsing en de opheffing van alle gemeentewegen. Deze beslissing kan geïntegreerd worden in een ruimtelijk planningsinitiatief of vergunningsaanvraag;
 • Gemeentewegen zijn principieel onverjaarbaar, ook in geval van dertigjarig onbruik is een beslissing tot opheffing vereist;
 • Administratief beroep tegen een gemeentelijk rooilijnplan of tegen de opheffing van een gemeenteweg kan worden ingesteld bij de Vlaamse Regering;
 • Een eenmalige vergoeding van EUR 5.000 is verschuldigd door de gemeente aan de aanvrager van de omgevingsvergunning wanneer de bevoegde vergunningverlenende overheid geen beslissing kan nemen binnen de vastgestelde of verlengde termijn omdat de gemeenteraad geen tijdige beslissing heeft genomen;
 • Een vergoeding voor waardevermindering (door gemeente aan eigenaar) of waardevermeerdering (door eigenaar aan gemeente) wordt vastgesteld door een landmeter-expert aangesteld door de gemeente;
 • Het Gemeentewegendecreet is in werking getreden op 1 september 2019;
 • De lopende buurtwegdossiers worden afgehandeld volgens de oude wetgeving.