Overslaan en naar de inhoud gaan

Vennootschapsrecht

Door onze gedegen kennis van het recht en onze uitgebreide transactionele expertise zijn wij ideaal geplaatst om u en uw onderneming bij te staan in alle aspecten van het vennootschapsrecht en haar M&A-activiteiten.

Aandachtsgebieden

Vennootschappen in financiële moeilijkheden hebben behoefte aan innovatieve, pragmatische en out-of-the-box oplossingen, en aan visie en strategie. De specialisten binnen Lydian adviseren over complexe herstructureringen en insolventies in zeer diverse situaties. Dit met name op het gebied van financiering, fiscaliteit, onroerend goed, geschillenbeslechting en pensioenen. Wij hanteren een analytische en creatieve denkwijze om de best mogelijke oplossingen te bereiken. 

Lydian geeft praktisch advies over de al dan niet betwistbare materies die onvermijdelijk zijn bij herstructurering en insolventie. Hierbij vertegenwoordigen wij alle actoren; d.w.z. debiteuren, bevoorrechte en gewone schuldeisers, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, verhuurders, schuldeiserscomités, bestuurders en insolventiemedewerkers.

Onze ervaren advocaten adviseren en ondersteunen alle vormen van vennootschappen, gaande van KMO’s tot beursgenoteerde multinationals verspreid over alle sectoren en over alle aspecten van het vennootschapsrecht.

Wij hebben een ondernemersgeest en nemen de tijd om de ins en outs van de bedrijfsuitoefening van ons cliënteel te begrijpen.

Onze expertise bestrijkt het volledige arsenaal aan ondernemingskwesties, waaronder:

  • oprichting van vennootschappen (inclusief advies over de meest geschikte rechtsvorm en de meest fiscaal-efficiënte structuur);

  • algemene corporate housekeeping;

  • naleving van toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief kwesties omtrent corporate governance en compliance voor beursgenoteerde bedrijven);

  • bestuurstaken, belangenconflicten, aansprakelijkheid, bezoldiging; 

  • rechten en plichten van aandeelhouders, aandeelhoudersgeschillen.

Lydian begrijpt de cruciale rol die corporate governance speelt in de context van de specifieke ondernemingsactiviteiten van ons cliënteel. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het helpen van cliënten bij het omgaan met evoluerende best practice-standaarden en regels inzake bestuur, aandeelhoudersrelaties en gerelateerde plichten en verantwoordelijkheden.

Onze advocaten geven advies over kwesties rond corporate governance aan beursgenoteerde vennootschappen, institutionele beleggers, private equity-spelers, bestuurscomités en bestuurders. 
Onze proactieve aanpak stelt ons in staat om juridische valkuilen te vermijden door onze cliënten strategische begeleiding, beoordeling en planning aan te bieden in een brede waaier van juridische disciplines, waaronder kwesties betreffende vennootschapsrecht, effectenrecht, arbeidsrecht, geschillenbeslechting en fiscaal recht.

Corporate housekeeping is voor veel vennootschappen een grote uitdaging, aangezien het veel tijd en middelen vergt. 

Niet-naleving van de verplichtingen kan leiden tot financiële en strafrechtelijke sancties. Vennootschappen staan daarom onder grote druk om gelijke tred te houden met de evoluerende vereisten op dit vlak.

Onze advocaten voelen deze moeilijkheden aan en helpen cliënten aan de hand van een zeer pragmatische en doelmatige aanpak. Wij stemmen onze diensten af op de behoeften van alle cliënten individueel, of het nu lokale entiteiten of buitenlandse dochterondernemingen zijn. Wij staan hen bij in alle aangelegenheden, gaande van de opstelling van notulen van de raad van bestuur en algemene vergadering tot de voorbereiding van de documenten die nodig zijn voor de goedkeuring van de jaarrekening.

Onze advocaten gespecialiseerd in het vennootschapsrecht werken nauw samen met het departement geschillenbeslechting binnen Lydian om onze cliënten te vertegenwoordigen in alle soorten geschillen die verband houden met vennootschapsrechtelijke kwesties, inclusief aandeelhoudersgeschillen, schending van M&A-contracten en garanties, geschillen rond joint ventures, en post-fusie en -overname geschillen. 

Onze cliënten waarderen in het bijzonder het vermogen van Lydian om op een gerichte, pragmatische en kosteneffectieve manier te reageren op situaties die onmiddellijke actie vereisen. 

Wij vertegenwoordigen onze cliënten in arbitrage-, bemiddelings- en andere geschillenbeslechtingsprocedures en helpen hen zichzelf te beschermen door potentiële geschilpunten te identificeren.

 

Lydian begrijpt dat ondernemingen liquide middelen nodig hebben om te kunnen opereren en uitbreiden. Onze advocaten gespecialiseerd in vennootschapsrecht adviseren emittenten, underwriters/onderschrijvers en aandeelhouders over een breed scala aan effecten- en kapitaalmarkttransacties, met inbegrip van institutionele of openbare aanbiedingen, secundaire aandelenaanbiedingen, converteerbare schuldaanbiedingen, rechtstreekse schuldaanbiedingen, splitsingen, aandelenoptieplannen, kapitalisatie-uitgiften, beurs(notering)schrappingen, aanbestedingen, private equity-financieringen en mezzanine(schuld)financiering.

Wij zijn zakelijk ingesteld, proactief en innovatief en hebben de kennis in huis om de meest complexe transacties te behandelen. Daarnaast hebben wij een standvastige werkrelatie opgebouwd met de regelgevende en noteringsautoriteiten, wat ons in staat stelt om snel oplossingen te verkrijgen voor onze cliënten.
 

Lydian’s Finance praktijk omvat: 

  • internationale en nationale financieringstransacties (met inbegrip van leveraged en acquisitie financiering, asset finance, asset based lending, trade, export & commodities finance, financiering van onroerend goed en projecten in verschillende sectoren, met inbegrip van afval, wegen, gezondheid, gevangenissen, spoorwegen, olie en gas, hernieuwbare energiebronnen, energie en telecommunicatie); 
  • financiële herstructurering en insolventie (met inbegrip van insolventie, invordering van activa en herstructurering van schulden); 
  • schuldkapitaalmarkten (met inbegrip van effectisering en repacks, derivaten, hoogrenderende obligatie-emissies en private plaatsingen); en 
  • financiële diensten en regelgeving (met inbegrip van clearing, afwikkeling en custody, bancaire regelgeving en beleggingsfondsen, PSD, MiFID, AIFMD, CRR, CRD en EMIR).

In de huidige globale en snel veranderende zakenwereld bestaat er een tendens binnen het bedrijfsleven om over te stappen van rechtstreekse eigendomsstructuren naar strategische allianties. Lydian assisteert haar cliënten hierbij in elke fase van dit steeds vaker voorkomend ondernemingsmodel. Wij bieden ondersteuning bij de planning, structurering, werking, implementatie en beëindiging van vennootschapsrechtelijke en contractuele joint ventures, samenwerkingsverbanden en strategische allianties.

Naast ons diepgaand inzicht in de juridische en complexe kwesties die op het spel staan, kunnen wij ook beroep doen op de expertise van ons kantoor in vitale aspecten zoals fiscaal recht, pensioenrecht, arbeidsrecht en intellectueel eigendomsrecht en om advies te verlenen omtrent de meest geschikte structuur om aan de individuele behoeften en doelstellingen van elke cliënt voldoen.
 

Het overnemen van een onderneming kan vele risico’s meebrengen, maar is voor veel vennootschappen de enige manier om uit te breiden. Ons M&A-team heeft de benodigde ervaring om cliënten te helpen risico's te verminderen en de kans op een succesvolle overname of fusie te vergroten.

Lydian vertegenwoordigt een breed scala aan lokale en internationale vennootschappen, venture capital- en private equity-ondernemingen, en treedt op voor kopers, targets en management bij zowel nationale als grensoverschrijdende fusies en overnames. Onze advocaten hebben een uitstekende marktkennis en excelleren in het behandelen van alle aspecten van M&A-transacties, inclusief de strategie, onderhandelingen, veilingen, projectbeheer en public-to-private transacties. 

Onze aanpak is doelgericht, praktisch en proactief en ons werk is efficiënt, gericht en kosteneffectief.

Onze fiscale praktijk is van nature transactioneel. Wij adviseren cliënten bij fusies en overnames, bedrijfsherstructureringen, private equity-transacties, internationale overdrachten van bedrijven en verrekenprijzen (transfer pricing). Wij voeren fiscaal due diligence onderzoek uit, en wij bekijken nader fiscale risico’s en aansprakelijkheden. Wij ontwikkelen fiscale modellen voor het structureren van transacties, rekening houdend met belangrijke onderwerpen zoals kapitalisatie of schuldfinanciering, debt push downs, fiscale gevolgen van de financiering van transacties en de herbelegging van kapitaalwinst. Wij analyseren in detail de fiscale gevolgen van fusies, splitsingen, fiscale eenheden en van de overdracht van activiteiten tussen verbonden partijen. Wij adviseren ook over de fiscale gevolgen bij de afsluiting van een overname of bij het voltooien van een transactie.

Ons Private-Equity-team staat Belgische, Benelux en internationale private-equityfondsen en durfkapitaalinvesteerders bij, evenals oprichters, managementteams en target ondernemingen. Door onze ervaring met het optreden aan beide kanten kunnen onze cliënten genieten van een grondige juridische kennis in combinatie met een diepgaand inzicht in de markt.  

Wij adviseren onze cliënten over de hele levenscyclus van een investering, van de oprichting, structurering, fondsenwerving, due diligence, het incentiveringsbeleid voor management en werknemers tot de uiteindelijke exit via trade sale (met inbegrip van controlled auctions), herfinancieringen, MBO's, LBO's, secundaire buy-outs of IPO's en public-to-private transacties.  

Ons Private-Equity-team werkt nauw samen met andere specialisten binnen kantoor (bijvoorbeeld op het gebied van fiscaal recht, sociaal recht, financieel recht, administratief recht, etc.) om een geïntegreerde aanpak te garanderen.  

In grensoverschrijdende transacties hebben we een sterke trackrecord door samen te werken met buitenlandse topadvocatenkantoren: het draait om efficiënte en pragmatische oplossingen voor onze cliënten.
 

Lydian adviseert regelmatig verzekeraars die Warranty & Indemnity-verzekeringen voor M&A-transacties aanbieden en afsluiten. Een W&I-verzekering biedt bescherming tegen eventuele inbreuken door de verkoper op de garanties en vrijwaringen in een aandelenkoopovereenkomst. 

Ons team is uniek geplaatst op de Belgische markt om in dit kader te assisteren, aangezien wij een van de weinige kantoren zijn met een erkende sterke praktijk op het gebied van zowel M&A als verzekeringen, in combinatie met fiscale expertise. De combinatie van deze drie domeinen biedt onze cliënten optimaal advies over de dekking van de garanties en de vrijwaringen in de overnamedocumenten.

Onze kantoren