Overslaan en naar de inhoud gaan

De bescherming van klokkenluiders: een verplichting en een kans

Deze pagina delen

Personen werkzaam in de publieke en private sector hebben een sleutelrol te vervullen in het vaststellen van frauduleus gedrag binnen hun werkomgeving. Om uw zaak te vrijwaren en een cultuur te stimuleren waarin medewerkers zich vrij voelen om zich uit te spreken binnen uw organisatie, is een gedegen bescherming van de ‘klokkenluider’ cruciaal.

De Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (de Richtlijn) legt de minimumnormen vast voor een hoog niveau van bescherming van klokkenluiders, in het bijzonder tegen represailles en schadeclaims. De uitvoeringstermijn voor elke Lidstaat was 17 december 2021. Nagenoeg geen enkele Lidstaat heeft de Richtlijn reeds in nationaal recht omgezet; ook in België is de implementatie nog steeds hangende.  

Het voorontwerp van wet is nog niet publiek beschikbaar. De Belgische Nationale Raad voor het Bedrijfsleven heeft evenwel een advies over het voorontwerp van wet uitgevaardigd (advies-2252.pdf (cnt-nar.be)). Onze opmerkingen met betrekking tot dit verslag vindt u hier.

Ons team staat klaar om bijstand te verlenen bij het tenuitvoerleggen van de verplichtingen die voortvloeien uit de Richtlijn, inclusief de plicht om interne meldingskanalen en -procedures op te zetten, een gedegen opvolging en vertrouwelijkheid te garanderen en de gemelde inbreuken aan te pakken. 

Ons aanbod zal u in staat stellen om aan alle parameters te voldoen voor een optimale implementering van de Richtlijn en omvat het geheel aan vereiste middelen en advies in dit verband:

 

Flow charts Bijstand in het uitwerken van de (zowel interne als externe) procedures om met meldingen en de bescherming van klokkenluiders om te gaan.
Beleid Nazicht en/of het opstellen van de vereiste beleidsmaatregelen, in het bijzonder de klokkenluidersregeling, het nalevingsbeleid op het vlak van ethiek/compliance en het privacybeleid.
Implementatie Bijstand en advies voor een goede doorvoering van de bewuste beleidsmaatregelen.
Meldingskanaal klokkenluiders  Door het opzetten van een intern meldingskanaal biedt Lydian – in samenwerking met een ervaren Europese software provider – een kant-en-klaar online portaal dat aan alle vereisten van de Richtlijn en de Belgische wetgeving voldoet.
Interne onderzoeken Lydian biedt bijstand en advies in het kader van interne onderzoeken, inclusief advies in verband met kwesties zoals strategie, werkgelegenheid, privacy en wittebroodcriminaliteit die zich vaak stellen in het kader van interne onderzoeken.
Lydian Hotline Lydian beschikt over een hotline die 24/7/365 beschikbaar is voor onmiddellijke bijstand bij problemen die ontstaan als gevolg van meldingen van  klokkenluiders en/of interne onderzoeken.