Overslaan en naar de inhoud gaan

Dwingende bepalingen wetboek vennootschappen en verenigingen

Deze pagina delen

(Niet-exhaustieve) lijst van in het oog springende onderwerpen die voortaan dwingend geregeld zijn

  • Bepaalde oude benamingen van vennootschappen en verenigingen verdwijnen. Hiervoor is geen statutenwijziging vereist. Zo wordt een gewone commanditaire vennootschap (Comm. V) een commanditaire vennootschap (CommV); een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) wordt een besloten vennootschap (BV); een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) wordt een coöperatieve vennootschap (CV); en de afkorting van de vennootschap onder firma wordt “VOF” in plaats van “V.O.F.”
  • Vaste vertegenwoordiging van bestuurders-rechtspersonen.
  • Bestuurdersaansprakelijkheid (maximale aansprakelijkheid ingevoerd, uitbreiding naar “feitelijke bestuurders”, en een vermoeden van hoofdelijkheid voor beslissingen of nalatigheden van het college van bestuurders).
  • Bestuurders en leden van de directie- en toezichtraad kunnen enkel in zelfstandigenstatuut hun mandaat uitoefenen.
  • Voor de bestuurders van een NV, BV of CV, die een belangenconflict hebben met de vennootschap, is een onthoudingsplicht ingevoerd. De regel over wie bij een belangenconflict de beslissing kan nemen werd geüniformiseerd.
  • De notie “kapitaal” is verdwenen voor BVBA’s en CVBA’s (dat zijn nu van rechtswege BV’s en CV’s zonder kapitaal). Ook de alarmbelprocedure is aangepast.
  • Aan winstuitkeringen moet een dubbele test voorafgaan: een netto-actieftest en een liquiditeitstest.
  • Bijeenroepen algemene vergadering op verzoek van aandeelhouders die 10% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
  • Neutralisatie van blanco stemmen binnen de algemene vergadering.
  • Geschillenregeling (van toepassing sinds 1 mei 2019), de procedure tot uitsluiting van een vennoot en de uittreding van een vennoot.

Voor meer informatie, zie hier.

Onze kantoren