Overslaan en naar de inhoud gaan

E-zine Insurance Regulation: “Vooruitblik 2021 voor verzekeringstoezicht”

Deze pagina delen

Het jaar 2020 was een turbulent jaar voor de verzekeringsindustrie in België. Naast de bestaande uitdagingen van de verzekeringsmarkt, zoals de lage interestvoeten, werden verzekeraars geconfronteerd met de impact en gevolgen van de COVID-19 pandemie. Ook de onzekerheid over de Brexit bleef een bezorgdheid voor menig verzekeringsonderneming en -tussenpersoon.

Deze e-zine maakt echter niet de balans op van 2020 maar kijkt vooruit naar wat we kunnen verwachten in 2021. Wat zijn de prioriteiten voor de verzekeringsindustrie? Welke aspecten staan vooraan op de agenda van toezichthouders en regelgevers? 

1. Duurzame financiering

Met de Europese Green Deal op de agenda wordt duurzame financiering een absolute prioriteit in 2021. De impact hiervan zal niet beperkt zijn tot reglementaire compliance, maar zal zich breder uitstrekken tot de operationele activiteiten van de verzekeraar, zoals diens investeringsbeleid, onderschrijvingsbeleid en de impact op de prestaties van de verzekeringsportefeuille.

(Zie ook ons e-zine van 25 juni 2020  over ESG)

2. Gevolgen en impact van COVID-19

De impact van COVID-19 situeerde zich in 2020 voornamelijk bij de continuïteit en de rapportage van de verzekeringsonderneming. In 2021, wanneer de overheidsmaatregelen mogelijk worden stopgezet, zal de echte impact van de pandemie duidelijk worden.

Wij verwachten dat de prioriteiten van de toezichthouder zich zullen toespitsen op de solvabiliteitspositie van de verzekeringsonderneming, de bescherming van de verzekeringnemer en financiële stabiliteit. (zie ook ons e-zine van 10 april 2020 over verzekeringstoezicht in het kader van COVID-19).

Ook zal de verzekeringsindustrie de impact in kaart kunnen brengen in specifieke verzekeringstakken, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, annulering van evenementen en reizen, kredietverzekeringen, levensverzekeringen, ziekteverzekeringen etc. (zie ook ons webinar over COVID-19 gerelateerde schadegevallen van 9 juli 2020)

3. Nasleep van Brexit: hernieuwde aandacht voor run-off transacties, governance en herverzekering

Nu de onzekerheid omtrent Brexit van de baan is zal de toezichthouder nagaan of ondernemingen actief op de Belgische markt voldoen aan het geldende prudentieel kader en de regels inzake verzekeringsdistributie. Deze prioriteit zal leiden tot een bredere aandacht voor de thema’s hieraan verbonden en mogelijk leiden tot hervormingen die van belang zijn voor de gehele markt.

In het bijzonder zal aandacht besteed worden aan de vereisten inzake governance van de verzekeringsonderneming, zoals deze met betrekking tot lokale aanwezigheid (“corporate substance”) en belangenconflicten. Inzake uitbesteding verwachten wij een bijzondere aandacht van de toezichthouder (bv. interne controle, effectief toezicht, uitbesteding naar derde landen, etc.) en sluiten wij niet uit dat een bijkomende wijziging aan de NBB’s Overkoepelende Governance Circulaire wordt gepubliceerd.

Tevens zal de toezichthouder aandachtig zijn voor het beheer van gesloten portefeuilles en de structuur van herverzekeringsregelingen om te beoordelen of de prudentiële en gedragsregels voldoende worden nageleefd, bijvoorbeeld in het kader van de vereiste van controle op uitbestede diensten en de mogelijkheid van de toezichthouder om effectief toezicht te kunnen uitoefenen. (zie ook onze e-zine van 25 september 2020 over portefeuilleoverdrachten andere bijzondere verzekeringsverrichtingen).

Verder wordt uitgekeken naar de ontwikkelingen op Europees niveau, met name inzake de UK equivalentiebeslissing en de initiatieven omtrent de samenwerking tussen de verschillende bevoegde toezichthouders.

4. Innovatie, InsurTech en Cyber resilience

De verzekeringssector is in volle ontwikkeling. De consolidering van de markt dwingt tot innovatie. Ook COVID-19 heeft bijgedragen aan de versnelde ontwikkeling van digitale distributiekanalen.

Daarom zal 2021 het jaar worden van de innovatie. Nieuwe producten of distributiekanalen zullen op de markt gebracht worden door bestaande en nieuwe spelers en zullen de nodige aandacht ontvangen van de toezichthouder. 

Bijzondere aandacht zal moeten worden gespendeerd aan het toepasselijk wettelijk kader op deze nieuwe producten, distributiekanalen, processen en business modellen, alsook op de risico’s die deze met zich mee brengen inzake continuïteit en solvabiliteit. 

Verder zullen de reeds bestaande uitdagingen inzake de digitalisering van de markt en de samenleving zich verder zetten, met name op het vlak van cyber litigation, bestuurdersaansprakelijkheid en (impliciete?) cyber risico’s.

Wij kijken in het bijzonder uit naar de verdere ontwikkeling van de brede initiatieven genomen op alle beleidsniveaus (België, EU en internationaal).

(Zie ook ons e-zine van 18 december 2020 over de impact van de Digital Operational Resilience Act (DORA) op verzekeringen)

5. Solvency II Review

EIOPA publiceerde op 17 december 2020 haar advies aan de Europese Commissie over de herziening van de Solvency II richtlijn. Hoewel dit standpunt geen fundamentele wijziging aan het prudentieel kader toebrengt bevat deze voorgestelde hervorming niettemin belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld inzake het principe van proportionaliteit, herstel en afwikkeling en lange termijn investeringen.

De Europese Commissie zal in 2021 haar voorstel van Europese richtlijn publiceren.  

6. Verzekeringsdistributie

Tenslotte blijft verzekeringsdistributie een groot aandachtspunt voor de sector. 

In het bijzonder verwachten wij dat de toezichthouder de registratieverplichting voor verzekeringstussenpersonen nog steeds als prioritair zal beschouwen en bijzondere aandacht zal spenderen aan ondernemingen die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk of samenwerken met geaffilieerde ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk. 

Verder dient ook in 2021 bijzondere aandacht gespendeerd te worden aan de gedragsregels, zoals deze inzake belangenconflicten en (pre-)contractuele informatieverplichtingen.

Deze e-zine is onderdeel van een reeks seminaries, webinars en e-zines verstrekt door Lydian betreffende verzekeringsreglementering.

Lydian is een geaccrediteerde opleidingsverstrekker (FSMA n° 473627046). Deelnemers van seminaries en webinars ontvangen automatisch een aanwezigheidsattest na deelname. Indien u meer informatie wenst te ontvangen over onze in-house opleidingen, gelieve contact op te nemen met insuranceregulation@lydian.be.

Stuur een e-mail naar insuranceregulation@lydian.be

Auteurs