Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Insurance regulatory update: Impact van COVID-19 op verzekeringstoezicht

Deze pagina delen

Laatste update: 23 maart 2020 [Zie ook ons nieuwsbericht “Possible insurance questions and disputes related to Coronavirus”]

1. Op 17 maart 2020 publiceerde de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (“EIOPA”) een mededeling betreffende maatregelen om de impact van COVID-19 (“Coronavirus”) op de verzekeringssector te beperken. [1] Deze mededeling werd aangevuld door EIOPA’s Aanbevelingen betreffende flexibiliteit van de toezichthouder betreffende deadlines voor toezichtrapportage en publieke informatie door verzekeraars (“Coronavirus Aanbevelingen”) [2].

2. EIOPA erkent dat de pandemie ernstige gevolgen heeft voor de wereldwijde economie en, in het bijzonder, financiële diensten. De toezichthouder waarschuwt dat “het waarschijnlijk is dat verzekeraars geconfronteerd worden met progressief verzwarende omstandigheden in de nabije toekomst, zowel op het vlak van het omgaan met uitdagende marktomstandigheden en het in stand houden van operationele activiteiten” en beschouwt de pandemie als een “belangrijke ontwikkeling” zoals bedoeld in artikel 54 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (“Solvency II Richtlijn”).

3. EIOPA zal in de komende weken gepaste maatregelen nemen en de maatregelen van nationale bevoegde autoriteiten (“NCAs”) coördineren teneinde een antwoord te bieden op de nieuwe uitdagingen waarmee verzekeraars geconfronteerd worden.

 

Continuïteit van de onderneming

 

4. Het belang van noodmaatregelen dient benadrukt te worden. Een klaar-om-te-implementeren plan om de continuïteit van de onderneming te verzekeren dient ontwikkeld te worden door verzekeraars.

Voorbeelden van zulke noodmaatregelen zijn digitale communicatiemiddelen, toegang op afstand van cliëntendossiers en IT systemen, het beheer van ziekteverzuim en de implementatie van bijkomende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

Echter, verzekeraars dienen te allen tijde de toepasselijke prudentiële en gedragsregels na te leven. In het bijzonder kan het geïmproviseerd gebruik van nieuwe technologieën uitdagingen met zich meebrengen met betrekking tot de regels met betrekking tot uitbesteding en cybersecurity.

5. Verzekeraars dienen zich voor het overige te concentreren op het monitoren en analyseren van de impact van het Coronavirus en het opnemen van gepaste informatie in de publieke rapportering.

6.    EIOPA roept NCAs op om flexibel te zijn met betrekking tot de termijnen voor toezichtrapportage en openbaarmaking van informatie met betrekking tot het einde van 2019. Meer bepaald bepalen de Coronavirus Aanbeveling dat NCAs de volgende uitstellen in verband met Solvency II rapportering dienen te verlenen:

  • Aanbeveling 1: Jaarlijkse rapportering met betrekking tot jaareinde 2019;
  • Aanbeveling 2: Kwartaalrapportering met betrekking tot Q1-2020;
  • Aanbeveling 3: Solvency and Financial Condition Report (“SFCR”) met betrekking tot jaareinde 2019.

Daarnaast beperkt EIOPA Vverzoeken tot informatie en consultatie worden beperkt tot essentiële elementen om de impact van de pandemie en de economische gevolgen ervan te beoordelen en op te volgen.

In de praktijk verlengt EIOPA de deadline voor de Holistic Impact Assessment voor de 2020 Solvency II Review van 31 maart 2020 naar 1 juni 2020.

7.  In België nam de Nationale Bank van België (“NBB”) verschillende maatregelen met betrekking tot het Coronavirus, zoals de oprichting van de Economic Risk Management Group (“ERMG”) [4]. Voor de verzekeringssector zal de NBB haar toezichtactiviteiten en regelgevende initiatieven richten op kritische en essentiële taken die verband houden met de opvolging vvan de impact van het Coronavirus. In het bijzonder heeft de NBB beslist de volgende maatregelen te nemen:

  • Opschorting van de NBB Insurance Stress Test 2020;
  • Beperking van inspectieopdrachten. Deze zullen zich prioriteit richten op risico’s die verband houden met de opvolging van de impact van het Coronavirus en op het naleven van wettelijke of reglementaire verplichtingen;
  • Uitstel van publicatie van Circulaires in verband met governance en cloud outsourcing;
  • Uitstel van de toepassing van de Circulaire NBB_2020_3 betreffende de impact van uitgestelde belastingen onder Solvency II. Verzekeraars kunnen deze Circulaire vrijwillig toepassen of de toepassing uitstellen tot jaareinde 2020 rapportering;
  • Regelmatige inzameling van gegevens betreffende de impact van het Coronavirus via een gestructureerde template.

Wij verwachten dat de NBB EIOPA’s Coronavirus Aanbevelingen met betrekking tot Solvency II rapportering (hierboven besproken) zal volgen en verdere details in de nabije toekomst zal communiceren.

8. Ook heeft dde Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”) publiceerde een nieuwsbrief, bestemd voor verzekeringstussenpersonen, gepubliceerd met betrekking tot het Coronavirus bestemd voor verzekeringstussenpersonen.[32] De FSMA kondigt aan om geen initiatieven te nemen die de werking van verzekeringstussenpersonen kunnen verstoren, zoals grootschalige verzoeken om informatie.

 

Solvabiliteits- en kapitaalspositie

 

9. Nu de pandemie een schokgolf door de financiële markten stuurt kan het Coronavirus uitgroeien tot de lakmoesproef van de Solvency II Richtlijn als één van de voornaamste middelen om financiële stabiliteit te verzekeren.

10. In een poging de markten gerust te stellen herinnert EIOPA eraan dat recente stresstesten hebben uitgewezen dat de verzekeringssector goed gekapitaliseerd is en in staat is om ernstige schokken te doorstaan.

11. Niettemin staat EIOPA, tezamen met de NCAs, klaar om toezichtsinstrumenten op een gecoördineerde manier toe te passen indien een verzekeraar de solvabiliteitskapitaalvereiste (“SCR”) of de minimumkapitaalvereiste (“MCR”) niet zou naleven.

12. Opmerkelijk, EIOPA waarschuwt dat de verzekeringssector een voorzichtig dividend- en winstuitkeringsbeleid dient te verzekeren, met inbegrip van variabele vergoedingen. Een verzekeraar in moeilijk financieel vaarwater die terzelfdertijd hoge bonussen of een royaal dividend uitkeert zal dus niet warm onthaald worden bij de toezichthouder.

13. Tenslotte volgt EIOPA de situatie van nabij op en bereidt het zich voor om gepaste actie te ondernemen, zoals coördinatie tussen NCAs, invoering van nieuwe regelgeving, het aanwenden van toezichtsinstrumenten en/of het ontwikkelen van voorstellen voor wetgevende initiatieven.

14. De NBB deelt EIOPA’s bezorgheden en verzamelt op dit moment informatie betreffende de intenties van verzekeraars met betrekking tot mogelijke uitkeringen aan aandeelhouders en verzekeringnemers. In afwachting van de analyse van deze gegevens vraagt de NBB om geen dividenduitkeringen uit te voeren die de kapitaals- of liquiditeitspositie van de verzekeraar kunnen verzwakken.

 

[1] EIOPA, “Statement on actions to mitigate the impact of Coronavirus/COVID-19 on the EU insurance sector”, EIOPA-20-173, 17 maart 2019: hier beschikbaar.

[2] EIOPA, “Recommendations on supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure - Coronavirus/COVID-19”, EIOPA-BoS-20/236, 20 maart 2020, hier beschikbaar.

[3] FSMA, “Nieuwsbrief: Bijzondere instructies aan tussenpersonen en kredietgevers naar aanleiding van COVID-19”, 19 maart 2020: hier beschikbaar.

[4] NBB, “Nationale Bank bestrijdt economische gevolgen coronapandemie”, 19 maart 2020: hier beschikbaar op.

Lydian staat klaar om u te helpen met al uw vragen over de impact van het Coronavirus op uw dagelijkse activiteiten.

U kan ons contacteren met al uw vragen op corona@lydian.be.

Auteurs