Overslaan en naar de inhoud gaan

Versnelde registratie in leegstandsregister van leegstaande gebouwen met economische functie

 • Een recent aangenomen voorstel tot decreet biedt aan lokale besturen de mogelijkheid om leegstaande gebouwen met een economische functie sneller te registreren in het leegstandsregister;
 • Onder economische functie wordt verstaan: iedere industriële, ambachtelijke, handels-, diensten-, landbouw- of tuinbouw-, opslag of administratieve functie;
 • Zo laat het decreet toe om de huidige registratietermijn (registratie na 12 opeenvolgende maanden leegstand) te verkorten, mits rekening wordt gehouden met het volgende:
  • De verkorte termijn moet worden vastgelegd in een gemeentelijke leegstandsverordening;
  • De aanname van dergelijke verordening dient zorgvuldig te worden gemotiveerd; en
  • In geval van verkorting van de registratietermijn, dient de termijn voor schrapping ook te worden aangepast in die zin dat deze korter dient te zijn dan de helft van de registratietermijn;
 • Het invoeren van de mogelijkheid tot het verkorten van de registratietermijn heeft geenszins tot doel de leegstandsheffing vroeger opeisbaar te maken (hoewel dit technisch gezien wel mogelijk is);
 • Het voorstel van decreet werd overgemaakt aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging en afkondiging en zal  10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking treden.