Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Vlaanderen: verplichte haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen bij grote gebouwen

  • De verplichting om een studie te laten uitvoeren naar de mogelijkheid om hernieuwbare energietechnologie toe te passen bij grote gebouwen, zoals opgeheven bij ministerieel besluit van 28 december 2018, is opnieuw ingevoerd bij ministerieel besluit van 5 december 2019 (het Ministerieel Besluit);
  • Deze haalbaarheidsstudie is verplicht voor de nieuw op te richten gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m²;
  • Het Ministerieel Besluit bepaalt de te onderzoeken technologieën en de wijze van rapportering over de resultaten van de haalbaarheidsstudie;
  • De gebouwbestemming van het nieuw op te richten gebouw en de bruikbare vloeroppervlakte bepalen de alternatieve energiesystemen die afgetoetst moeten worden;
  • Het Vlaams Energieagentschap (het VEA) kan voor bepaalde alternatieve energiesystemen standaard berekeningsmethodes en richtwaarden voorstellen;
  • Het VEA stelt een rapporteringsformulier ter beschikking via een webapplicatie waarin de resultaten van de haalbaarheidsstudie worden gerapporteerd, hetwelk geldt als bewijs dat de haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd;
  • De bouwheer dient uiterlijk één maand (i) na de indiening van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of (ii) na de melding, de haalbaarheidsstudie in bij het VEA;
  • De bouwheer en de uitvoerder van de haalbaarheidsstudie ondertekenen de haalbaarheidsstudie, dewelke de bouwheer drie jaar moet bijhouden;
  • Deze regeling is van kracht sinds 1 januari 2020.

Auteurs