Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Wet van 11 juni 2020 moderniseert de wijze van aanbieding van huurovereenkomsten voor registratie

Deze pagina delen

  • De Wet houdende verdere modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten (BS 19 juni 2020) voorziet in de invoering van een nieuw artikel 2quater in het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten;
  • Elke akte houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur moet geregistreerd worden binnen de twee maanden (woninghuur) of vier maanden (huur niet uitsluitend bestemd voor huisvesting)
  • Samen met de aanbieding van de papieren versie van een huurovereenkomst (incl. haar bijlagen) moet een volledig ingevuld en leesbaar modelformulier worden aangeboden. Dit geldt tevens voor de latere aanbieding van een plaatsbeschrijving;
  • Teneinde zekerheid te hebben inzake de identiteit van de partijen, is het nodig dat het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer wordt vermeld op het formulier. Het wetsontwerp voorziet thans in de vereiste wettelijke grondslag ter onderbouwing van de verplichte vermelding van het rijksregisternummer. Dit stelt de FOD Financiën tevens in staat om de registratierechten te heffen ten aanzien van de juiste persoon;
  • De aanbieding ter registratie gebeurt door deze documenten (i) hetzij te verzenden naar een nader te bepalen adres (scanningcentrum FOD Financiën), (ii) hetzij te deponeren in een nader te bepalen brievenbus (infocenter FOD Financiën). De documenten moeten niet langer fysiek worden neergelegd bij het bevoegd registratiekantoor;
  • Niet-naleving van de vormvereisten kan resulteren in een weigering van de registratie;
  • Opgelet: het voorgaande is niet van toepassing op overeenkomsten tot vestiging van een erfpacht- of opstalrecht, en de overdrachten daarvan;
  • De Wet treedt in werking op 29 juni 2020. Momenteel zijn we evenwel nog in afwachting van een uitvoeringsbesluit dat het concreet modelformulier vastlegt.

Auteurs