Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergelijkend overzicht: vormen van tele(thuis)werk

Deze pagina delen

  STRUCTUREEL TELEWERK OCCASIONEEL TELEWERK TELETHUISWERK 
Begrip
 • Telewerk op regelmatige basis - geen definitie van “op regelmatige basis”, maar minstens 8u per week.

 • Met gebruik van informatietechnologie.

 • Werk dat ook op de bedrijfslocatie van werkgever kan worden uitgevoerd.
 • Telewerk met incidenteel karakter, dus niet op regelmatige basis.
 • Met gebruik van informatietechnologie.
 • Telewerk gedurende de periode van maatregelen inzake Covid-19.
Aanleiding
 • Geen specifieke redenen vereist
 • Overmacht (bv. treinstaking, zware sneeuwval)
 • Persoonlijke redenen (bv. tandartsbezoek, komst van een technicus)
 • Covid-19 maatregelen
Vrijwilligheid [1]
 

 

 • Sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent 
 • Indien telethuiswerk niet wordt
  toegepast, garantie van maximale
  naleving van de regels van de regels
  van social distancing 
I&C[2]?
 • Niet uitdrukkelijk voorzien
 
Formaliteiten
 • Schriftelijke overeenkomst uiterlijk bij aanvang werkzaamheden (AO of bijlage bij AO) – verplichte vermeldingen[3]
 • Verplicht bijkomende informatie te verschaffen (bv. beschrijving van uit te voeren werkzaamheden, regelingen t.a.v. rapportage,…) – via AR/CAO/e-mail/…
 • Verplicht afspraken te maken m.b.t. terbeschikkingstelling apparatuur, bereikbaarheid en vergoeding kosten – niet noodzakelijk schriftelijk (aangeraden)
 • Facultatief: kader m.b.t. occasioneel telewerk vastleggen in CAO of arbeidsreglement
 • Bij ontstentenis vóór 1 januari 2021 van afspraken met betrekking tot structureel of occasioneel telewerk of van het afsluiten van individuele afspraken, van CAO’s of telewerkpolicies opgesteld met inachtneming van de regels van het sociaal overleg:
  • verplichting afspraken te maken met betrekking tot de terbeschikkingstelling van apparatuur, de vergoeding of betaling door de werkgever van bepaalde kosten in geval van gebruik van eigen apparatuur, bijkomende verbindingskosten, uurroosters, (on)bereikbaarheid van werknemers, de terugbetaling door de werkgever van kosten, de regels voor de controle op de te behalen resultaten, enz.
  • verplichting informatie te verschaffen met betrekking tot het welzijnsbeleid dat samenhangt met telethuiswerk (bv. psychosociale risico’s, gebruik van beeldschermen, enz.) en over de modaliteiten van een eventuele gepaste en proportionele controle op de resultaten/uitvoering van het werk (in lijn met GDPR en CAO nr. 81). 
Faciliteiten en technische ondersteuning
 • Werkgever verantwoordelijk voor de voor het telewerk benodigde apparatuur[4]
 • Werkgever verplicht om de telewerker technische ondersteuning te bieden (tijdspanne waarbinnen technische ondersteuning mogelijk is te vermelden in de schriftelijke overeenkomst)
 • Geen verplichting voor werkgever om apparatuur en technische ondersteuning ter beschikking te stellen
 • Werkgever en werknemer moeten afspraken maken omtrent benodigde apparatuur en technische ondersteuning[5]
 • Werkgever verantwoordelijk voor de voor het telewerk benodigde apparatuur (op grond van artikel 20 AOW)[4]
 • Werkgever en werknemer moeten afspraken maken omtrent benodigde apparatuur en technische ondersteuning
Vergoeding kosten
 • Werkgever vergoedt of betaalt (uitsluitend) de kosten van verbindingen en de communicatie die verband houden met het telewerk
 • Bij gebruik apparatuur en/of aansluiting voor privédoeleinden: voordeel van alle aard (72 EUR voor PC – 60 EUR voor internetverbinding)
 • Door RSZ aanvaard:
  • Bureaukosten: 10% brutoloon dat betrekking heeft op het telewerk of 129,48 EUR/maand
  • Internetverbinding: 20 EUR/maand
  • Gebruik eigen PC: 20 EUR/maand
  • Werkgever mag (maar moet niet) (andere werkelijk gemaakte kosten terugbetalen (bv. gebruik eigen telefoon, aankoop scanner) 
 • Facultatief: mogelijk om afspraken te maken omtrent de al dan niet vergoeding van andere kosten
 • Geen verplichting voor werkgever om kosten te vergoeden 
 • Werkgever en werknemer moeten afspraken maken over eventuele vergoeding van kosten. Afspraak kan erin bestaan dat er geen kosten worden vergoed. 
 • Geen forfaits aanvaard door RSZ
 • Werkgever vergoedt of betaalt (uitsluitend) de kosten van verbindingen en de communicatie die verband houden met het telewerk 
 • Werkgever en werknemer moeten afspraken maken over eventuele  vergoeding van andere kosten (bv.: kosten inzake installatie van relevante informaticaprogramma’s, gebruiks-, werkings-, onderhouds- en afschrijvingskosten en de bijkomende verbindingskosten)
 • Door RSZ aanvaard: 
  • Bureaukosten: 129,48 EUR/maand (144,31 EUR/maand voor Q2 en Q3 2021)
  • Internetverbinding: 20 EUR/maand
  • Gebruik eigen PC: 20 EUR/maand 
  • Werkgever mag (maar moet niet) andere werkelijk gemaakte kosten terugbetalen (bv. gebruik eigen telefoon, aankoop scanner) 
Loon- en arbeids-voorwaarden Zelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als gewone werknemers Zelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als gewone werknemers Zelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als gewone werknemers
Arbeidstijd
 • Vrije organisatie arbeidstijd
 • Uitsluitingen van toepassing op huisarbeiders ook van toepassing: zondagsrust, arbeidsduur, nachtarbeid, naleving uurroosters, rusttijden en pauzes
 • Telewerker organiseert werk binnen kader van in onderneming geldende arbeidsduur (MvT: zonder strikte naleving werkrooster)
 • FOD WASO: geen huisarbeid, waardoor uitsluitingen arbeidswet strikt genomen niet van toepassing zijn
 • Telewerker organiseert werk (in principe) binnen kader van in onderneming geldende arbeidsduur (MvT: zonder strikte naleving werkrooster)

  Het is echter mogelijk andersluidende specifieke overeenkomsten te sluiten

Arbeidsongeval
 • Vermoeden van arbeidsongeval indien ongeval gebeurt:
  • Op plaats schriftelijk gekozen als werkplaats
  • Tijdens periode schriftelijk voorzien als arbeids-periode[6]
 • Aan te raden: arbeidsongevallen-verzekering met 24-urendekking

 • Vermoeden van arbeidsongeval indien ongeval gebeurt:
  • Op plaats schriftelijk gekozen als werkplaats
  • Tijdens periode schriftelijk voorzien als arbeidsperiode[6]
 • Aan te raden: arbeidsongevallen-verzekering met 24-urendekking
 • Vermoeden van arbeidsongeval indien ongeval gebeurt:
  • Op plaats schriftelijk gekozen als werkplaats
  • Tijdens periode schriftelijk voorzien als arbeidsperiode[6]
 • Aan te raden: arbeidsongevallen-verzekering met 24-urendekking

[1] Noteer dat de weigering van de werkgever schriftelijk en gemotiveerd moet gebeuren.

[2] Voor zover overlegorganen aanwezig zijn binnen de onderneming.

[3] Indien geen schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, heeft de werknemer het recht zijn werkzaamheden op de bedrijfslocatie van de werkgever te verrichten of terug te keren naar de bedrijfslocatie van de werkgever.

[4] Indien de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt, zijn de aan het telewerk verbonden kosten inzake installatie van informaticaprogramma’s, werking en onderhoud, alsook de kosten inzake afschrijving van de apparatuur, voor rekening van de werkgever.

[5] Deze afspraken kunnen er louter in bestaan dat geen apparatuur ter beschikking zal worden gesteld aan de occasionele telewerker en dat geen kosten zullen worden vergoed.

[6] Indien de plaats resp. de periode niet schriftelijk vermeld werd, is het vermoeden van toepassing op de woonplaats of plaats waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd, resp. gedurende de werkuren die de telewerker zou moeten presteren als hij in de lokalen van de werkgever tewerkgesteld zou zijn.