Overslaan en naar de inhoud gaan

Energie

Ons team van experts biedt u advies, transactie- en procesbegeleiding op maat in verband met uw energieproject, zowel op de markt van de traditionele als op de hernieuwbare energie.

Aandachtsgebieden

Wij helpen u bij het opstellen, aanpassen en onderhandelen van specifieke energiecontracten, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen in de regelgeving en rechtspraak en rechtsleer. 

Wij bieden onze expertise aan voor zowel gereguleerde als commerciële energiecontracten. Bij de gereguleerde contractenkant omvat deze expertise ook aansluitings- en toegangscontracten of toegangsverantwoordelijkheidscontracten. Specifieke commerciële energiecontracten variëren van algemene voorwaarden voor gas- en elektriciteitslevering en term sheets tot O&M/BOT-contracten.
Tot slot onderzoeken we, indien nodig, ook de traditionele zakelijke rechten, zoals eigendom van het terrein (overeenkomsten), optieovereenkomsten, opstalovereenkomsten, concessieovereenkomsten, huurcontracten, huurrechten, erfdienstbaarheden en rechten van doorgang in het licht van het specifieke energieproject.
 

  Het is duidelijk dat er in de voortdurend veranderende en gecompliceerde energiemarkt onvermijdelijk geschillen ontstaan tussen marktspelers en overheden. Geschillenbeslechting in de Belgische energiesector vereist een expertise in verschillende rechtstakken, gaande van commercieel (contracten)recht tot administratief en publiek recht.

  De Energiepraktijk van Lydian omvat speciallisten in geschillenbeslechting, met expertise inzake commerciële geschillen, procedures voor administratieve en grondwettelijke hoven en arbitrage.  Daarnaast adviseren wij inzake het voorkomen van geschillen en het waarborgen van de transparantie en duidelijkheid van contractuele bepalingen inzake geschillenbeslechting alsmede bij onderhandelingen.
   

   In het kader van een energieproject zijn energierecht en projectfinanciering onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lydian werkt aan de financieelrechtelijke aspecten van projecten in tal van grote en middelgrote energietransacties, waarbij we zowel private bedrijven als (PPS) overheden adviseren. Juridische bijstand bij energieprojecten omvat typische projectfinancieringskwesties, zoals het opzetten van financieringsstructuren, financieringsdocumentatie en het opstellen van de juiste zekerheden, inclusief derivatenregelingen. 

   Aan de energiekant van het project omvat dit zowel  voorbereidende contacten met de regelgevende instanties en de vergunningverlenende overheden, als de ontwikkeling van op maat samengestelde bedrijfs- en contractuele mechanismen binnen het gereguleerde kader van de toegang tot het net.
    

    De strijd tegen de klimaatverandering vereist een gezamenlijke inspanning van overheden, bedrijven en burgers. Er is vooruitgang geboekt door internationale en regionale overeenkomsten, bewustmakingsinitiatieven en beleidswijzigingen. De verschillende wetgeving die nu van kracht is om de klimaatverandering tegen te gaan, heeft invloed op de acties van spelers op de energiemarkt en beperkt of ondersteunt deze vaak.

    Klimaatverandering is een volwaardig onderdeel van onze energiewetgeving. Onze energieadvocaten beschikken over bijzondere expertise op de volgende gebieden: toezicht op de regulerende controle van Europese emissiehandelssystemen (EU ETS-systeem) en het verlenen van advies aan industriële spelers; het verlenen van bijstand met betrekking tot kwesties die verband houden met het NAP (Belgisch Nationaal Toewijzingsplan) en CDM (Clean Development Mechanism)/JI (Joint Implementation)-projecten.
     

     Sinds de jaren negentig is de structuur van de Belgische energiemarkt getransformeerd van een gesloten, monopolistische en nationale markt met een publiek karakter naar een open Europese en internationale handelsmarkt, met spelers op meerdere niveaus, waarin hernieuwbare energieprojecten en de ondersteuning steeds belangrijker zijn geworden.

     De "hernieuwbare" stempel is overal te vinden: van zonne- en windprojecten (onshore en offshore), biomassa, biobrandstoffen en warmtekrachtkoppelingsprojecten, groene subsidies, groene stroom en warmtekrachtkoppelingscertificaten, tot energie-efficiëntie en energiebesparing in gebouwen en machines.

     Lydian’s energiepraktijk beschikt tevens over een uitgebreide expertise op het vlak van warmtenetten.
      

      In België vaardigen niet minder dan vier marktregulatoren (één federaal en drie gewestelijke) nieuwe regels uit over markttoegang, consumentenrechten, tarieven en technische vereisten. Zij vaardigen ook een groot aantal richtlijnen en interpretaties uit, wat de complexiteit van het regelgevend kader nog vergroot. Ten slotte worden het transport en de distributie van energie gecontroleerd door overheidsinstanties en -bedrijven.

      Het is dus van belang dat zowel de marktpartijen als overheidsinstanties en -bedrijven zich kunnen verzekeren van up-to-date juridisch advies over het steeds wijzigende juridische kader, alsook van degelijke juridische bijstand wanneer deze wetgeving voor de rechtbanken wordt toegepast of aangevochten (bv. het Grondwettelijk Hof in het geval van wettigheidstoezicht of de burgerlijke rechtbanken in het geval van geschillen over tarieven of groenestroomcertificaten).
       

       Wij leveren een volledig gamma aan juridische diensten aan energiebedrijven, nutsbedrijven, aannemings- en bouwbedrijven, financiële instellingen en kapitaalverschaffers. Onze dienstverlening richt zich op het bezit, de ontwikkeling en financiering van vastgoed, transport, productie en aanverwante faciliteiten van cliënten. 

       Onze projectervaring omvat onder meer:

       • complexe procurement en construction overeenkomsten;
       • onderaannemingsovereenkomsten;
       • direct agreements met kredietverstrekkers / engineering en documentatie van het onderliggende eigen vermogen;
       • achtergestelde en bevoorrechte schuldstructuren (inclusief EIB-gerelateerde oplossingen);
       • verzekeringsadvies;
       • kosteneffectief beheer van de juridische vereisten voor kleinere ondersteunende faciliteiten.

       Wij staan onze cliënten ook bij in vele vergunningaanvragen, zoals exploitatievergunningen en omgevingsvergunningen.