Overslaan en naar de inhoud gaan

Pensioenen

Ons gespecialiseerde team helpt u bij pensioenissues, ongeacht of ze nationaal, internationaal of een combinatie van beide zijn.

Aandachtsgebieden

Ondernemingen zijn steeds internationaler en hun werknemers worden alsmaar mobieler. 

Daarom zoeken ondernemingen naar oplossingen om hun pensioenplannen in deze steeds meer internationale en mobiele omgeving te beheren. 

Het Lydian Pensions Team adviseert ondernemingen over de internationale aspecten van deze pensioenplannen. 

Bovendien is België sinds de inwerkingtreding van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op IBPV’s (instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening) een belangrijke locatie voor pan-Europese pensioenfondsen geworden.

Deze wet introduceerde een nieuwe juridische vorm van pensioenfonds die specifiek ontworpen werd om een flexibele bestuursstructuur en organisatie mogelijk te maken en dat aan een bijzonder gunstig fiscaal regime (de zogenaamde “nultariefheffing op uitkeringen”).

Wij kunnen u helpen bij het opzetten van een dergelijk pan-Europees pensioenfonds.

Nu verschillende betrokkenen meer belangstelling tonen voor pensioenen, is het onvermijdelijk dat er meer geschillen op het gebied van pensioenen zijn. 

Het procederen op dit gebied is een delicate operatie; de wetgeving is niet altijd duidelijk, er is nog steeds relatief weinig rechtspraak en de impact van een negatieve rechterlijke uitspraak kan enorm groot zijn. 

Wij kunnen u bijstaan in alle soorten geschillen, gaande van een klacht ingediend bij de Belgische pensioenregulator (FSMA) tot een procedure voor het Belgisch Grondwettelijk Hof of voor het Europese Hof van Justitie. Onze pensioenadvocaten werken nauw samen met onze procesadvocaten om er zeker van te zijn dat onze expertise op het gebied van pensioenen en geschillen wordt gecombineerd op wijze die het best aansluit bij de noden van onze cliënten. 

Pensioenregelingen vormen steeds vaker een obstakel in vennootschapsrechtelijke transacties, zoals fusies en overnames.
Om dit te voorkomen is het belangrijk om pensioenkwesties reeds in een vroeg stadium aan te pakken. 

Gedurende het due diligence-proces moet er bijzondere aandacht gaan naar de pensioenrisico’s. 

Wij werken samen met onze cliënten om alle mogelijke gevolgen te analyseren – bijvoorbeeld financiële gevolgen, informatie- en raadplegingsverplichtingen, discriminatie – om dan te beslissen of een pensioenregeling al dan niet wordt overgenomen. 

Het Lydian Pensions Team heeft ruime ervaring in het adviseren over de pensioenaspecten van alle types van vennootschapsrechtelijke transacties. 
 

De grens tussen de publieke en private sector wordt steeds minder duidelijk. Hetzelfde geldt voor pensioenen in de publieke en private sector: 

 • pensioenfondsen en -plannen worden geïntroduceerd in de publieke sector; 
 • een toenemend aantal personen heeft een gemengde loopbaan in de publieke en private sector; 
 • de regels van de private sector inzake corporate governance worden ook opgelegd aan de pensioenfondsen van de publieke sector; 
 • veel pay-as-you-go regelingen in de publieke sector worden omgevormd tot voorgefinancierde regelingen. 

De mix van pensioenreglementering in de private sector en de bestuursrechtelijke concepten en regels in de publieke sector kan bijzonder complex zijn. 

Lydian heeft een toegewijd Public Sector Pensions Team dat expertise op het vlak van pensioenrecht en bestuursrecht combineert en dat onze cliënten helpt bij het vermijden van eventuele valkuilen op dit gebied.

De wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op IBPV’s (instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening) heeft de EU-richtlijn 2003/41 (de zogenoemde IBPV-richtlijn) omgezet in Belgisch recht door het invoeren van een nieuw en transparant flexibel wettelijk kader voor pensioenfondsen. 

Een in België gevestigd pensioenfonds heeft de juridische vorm van een OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen). Het OFP is een afzonderlijke juridische entiteit die als enige aansprakelijk is voor zijn fondsen en verplichtingen en zich onderscheidt van de bijdragende ondernemingen. 

Het is specifiek ontworpen om een flexibele bestuursstructuur en organisatie mogelijk te maken en geniet van een zeer gunstig fiscaal regime (de zogenoemde “nultariefheffing op uitkeringen”).

De activiteiten van een OFP kunnen beperkt worden tot België en tot één enkel pensioenplan, maar kan ook grensoverschrijdende activiteiten omvatten en meerdere pensioenplannen beheren voor werknemers in verschillende landen. 

Wij kunnen u bijstaan bij het opzetten van een pensioenfonds, het opstellen van de nodige corporate governance documenten en polissen en het onderhandelen over verschillende overeenkomsten die het pensioenfonds zal aangaan. Wij kunnen u ook helpen met de juridische aspecten van het dagelijkse beheer van een pensioenfonds.
 

Sinds 1 april 2011 zijn zowel de FSMA als de Nationale Bank van België (NBB) belast met het toezicht op de Belgische financiële sector. Deze hervorming van het financieel toezicht in België gaf de FSMA een nieuwe uitdaging en de nodige bevoegdheden om onder andere toezicht uit te oefenen op het gedrag van financiële instellingen en de producten die zij verkopen. 

Een essentiële taak van de Belgische pensioenregulator (FSMA) is de bescherming van pensioenvoordelen die gefinancierd worden via pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Zij heeft een brede waaier van bevoegdheden, met inbegrip van: 

 • een algemene controlebevoegdheid over alle pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen;
 • het recht om een onderzoek in te stellen;
 • het recht om andere belanghebbenden te informeren; en,
 • het recht om boetes en andere types van sancties op te leggen.

Ons Pensions Team heeft ervaring in de omgang met de Belgische pensioenregulator (FSMA) voor heel wat onderwerpen, inclusief planwijzigingen, financieringskwesties, het oprichten van pensioenfondsen, herstructureringen en fusies en overnames.
 

De financiering van een pensioenplan is een complexe kwestie. 

Wij kunnen u bijstaan bij:

 • alle aspecten van financiering van en investeringen in pensioenplannen, met inbegrip van zowel wettelijke en reglementaire verplichtingen als bewaargeving;
 • advies over het investeringsbeheer, met inbegrip van ongoing ondersteuning bij juridische verplichtingen en bewaargeving, het opstellen van teksten/brochures en aankoAnAdigingen aan de leden.

Wanneer het over pensioenen gaat, zijn de fiscale aspecten nooit ver weg!

Wij adviseren over alle fiscale aspecten van het pensioen, met inbegrip van:

 • de voorwaarden voor belastingverlaging met betrekking tot geregistreerde pensioenregelingen, waaronder de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies;
 • de belasting van de effectieve pensioenuitkering;
 • de fiscale gevolgen van herstructureringen van pensioenregelingen;
 • de fiscale status van pensioenfondsen en andere gerelateerde juridische entiteiten;
 • BTW-kwesties in verband met pensioenen;
 • andere indirecte belastingen, zoals verzekeringstaksen.

Het pensioenreglement is essentieel bij het opzetten van een pensioenplan. 
Dat pensioenreglement moet altijd transparant, correct en in lijn met de toepasselijke regelgeving zijn.

Het Lydian Pension Team heeft ruime ervaring met het opstellen en actualiseren van pensioenreglementen in overeenstemming met steeds wijzigende juridische regels en helpt cliënten om compliant te zijn in deze complexe rechtstak. Wij adviseren werkgevers over en staan hen bij in de communicatie met werknemers en werknemersvertegenwoordigers over planwijzigingen.