Overslaan en naar de inhoud gaan

Publiek- en bestuursrecht

Wij staan overheden en ondernemingen bij in publiek- en bestuursrechtelijke aangelegenheden die verband houden met de economische activiteiten ontwikkeld door of in relatie tot overheidsinstellingen of ondernemingen van publiek recht.

Aandachtsgebieden

We staan zowel overheden als overheids- en private ondernemingen bij doorheen de plaatsingsprocedure, door hen te adviseren over strategie, door opdrachtdocumenten op te stellen en door partijen bij te staan in onderhandelingen. Wij vertegenwoordigen aanbesteders en inschrijvers voor de (administratieve) rechtbanken, zowel m.b.t. de plaatsing als de uitvoering van opdrachten. Hoewel we alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten afdekken, hebben we een bijzondere expertise in de volgende sectoren: transport, water, energie e.a. nutsvoorzieningen, gezondheidszorg, ICT, infrastructuur en financiële en verzekeringsdiensten. We hebben een uitgelezen expertise aangaande andere administratieve contracten, zoals concessies (werken en diensten), DBFM(O), subsidies en brownfield convenanten. We adviseren ook over contractueel vormgegeven publiek-publieke samenwerking, wat vaak de basis vormt voor co-investeringen door overheden in België.

  België heeft een zowel verticaal als horizontaal gelaagde overheidsstructuur, waardoor een complex netwerk van overheidsinstellingen en agentschappen ontstaat, elk met hun eigen regels en hun eigen relatie tot ondernemingen en belangenverenigingen. Het is in deze context dat ons team zijn expertise ten dienste stelt van de cliënt. 

  We staan alle overheidsniveaus (federaal, regionaal en lokaal) bij in het inrichten (of rationaliseren) en managen van (gedecentraliseerde) agentschappen en ondernemingen, o.m. wat het organiek kader, het management, de financiële aspecten, de overdracht van personeel, het toezicht en ESR 2010 betreft.

  We bieden ook corporate house keeping, contract management en stakeholders relatiebeheer aan. Verder helpen we deze agentschappen en ondernemingen om hun samenwerkingen vorm te geven middels SPV of contracten. We hebben een ruime ervaring in het inrichten en managen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en extern verzelfstandigde agentschappen (regionaal en lokaal).

  Tot slot ondersteunen we private ondernemingen in hun verhoudingen met deze complexe overheidsstructuur, bv. middels het opzetten van joint ventures of PPS-projecten.

   Wij staan cliënten bij in het oprichten, managen en optimaliseren van verschillende types overheidsinfrastructuur, zoals transportinfrastructuur (op land, te water en in de lucht), sociale huisvesting, culturele instellingen, nutsvoorzieningen (water, energie, telecom), afvalverwerking, sport- en vrije tijdsinfrastructuur, administratieve centra, politie- en brandweerkazernes en gevangenissen.

   We adviseren tevens private sector cliënten (sponsors en financiers) in het opzetten van PPS programma’s met de overheid, inbegrepen BOO en DBFM(O) structuren. In dit verband beantwoorden we vaak vragen over private bezetting van het openbare domein (concessies, zakelijke rechten) alsook over structuren voor intergouvernementele samenwerking rond management en ontwikkeling van het openbaar domein.

    We adviseren alle overheidsniveaus over de Europese en nationale regels met betrekking tot overheidsfinanciën en begrotingsopmaak. Niet alleen staan we hen bij in het bepalen van de Eurostat of INR/ICN kwalificatie van overheidsinvesteringen en –projecten en PPS-projecten in het licht van de ESR2010 regels, maar we kijken ook naar de kwalificatie ervan onder de staatssteunregels en naar de mogelijkheid om te financieren door middel van alternatieve instrumenten. We geven tevens advies over opinies vanwege de Inspectie van Financiën of het Rekenhof.

    We staan onze private cliënten bij in het bekomen en managen van subsidies, beurzen, waarborgen of investeringen vanwege Belgische en Europese openbare instellingen. Wij begeleiden hen tevens in hun contacten met inspectiediensten en bij mogelijke terugvordering van beurzen of subsidies.

     Wij vertegenwoordigen onze cliënten voor het Grondwettelijk Hof en administratieve rechtbanken op federaal en regionaal niveau. Onze bijstand omvat procedures tegen marktregulatoren, nieuwe regelgeving en reglementaire of individuele administratieve rechtshandelingen. In het bijzonder hebben we een ruime ervaring in het vertegenwoordigen van aanbesteders en inschrijvers voor de Raad van State of de rechtbanken in geschillen m.b.t. de toewijzing van administratieve contracten (aanbestedingen, concessies, subsidies). We komen ook regelmatig tussen langs beide zijden in geschillen m.b.t. contractuele wanprestaties. We staan onze cliënten ook bij in geschillen over ruimtelijke ordening of openbaarheid van bestuur. Onze expertise omvat tevens alternatieve geschillenbeslechting, zoals bemiddeling en arbitrage.

      In samenwerking met onze arbeids- en pensioenrecht praktijken hebben we een uitgelezen kennis vergaard over tewerkstelling door de overheid op het federale, regionale en lokale niveau.

      We staan overheden bij in de opmaak, het nazicht en het onderhandelen van administratieve en pecuniaire statuten van hun personeel. We adviseren werkgevers in de publieke sector over aanpassingen aan de rechtspositie van hun personeel naar aanleiding van decentralisatie, herstructurering, outsourcing of pooling.  We bieden een breed scala aan juridische HR diensten aan m.b.t. aanwerving, bevordering, tuchtsancties, verlof, gebruik van talen, discriminatie, pensioenen en mobiliteit. 

      Tot slot helpen we publieke cliënten HR oplossingen te vinden bij joint ventures, concessies of PPS-projecten.