Overslaan en naar de inhoud gaan

Verzekeringen en herverzekeringen

Lydian adviseert verzekeraars, herverzekeraars, makelaars, schade-experts en bedrijven over alle juridische aspecten van de verzekeringssector: schadegevallen, verzekeringsrecht, distributie, verzekeringstaks, regulatory en compliance.

Aandachtsgebieden

Ons team staat cliënten bij in alle soorten verzekeringen: zaakverzekeringen, productaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, D&O,  ABR-verzekering, bedrijfsonderbreking, cyber, terrorisme, financial lines, alsook levensverzekeringen. Onze betrokkenheid bij de grootste en belangrijkste verzekeringsclaims in België gedurende de laatste decennia weerspiegelt onze reputatie en ervaring. Wij treden op in dekkingsgeschillen, subrogatieclaims en andere geschillen.

Wij treden op voor Belgische rechtscolleges en in ad hoc en institutionele arbitrage en bemiddeling. Op het vlak van geschillen zijn wij het aanspreekpunt van zowel verzekeraars als hun klanten. In ons claims werk voor de verzekeringssector zorgt het ervaren team van Lydian voor een toegevoegde waarde door onze samenwerking met internationale advocatenkantoren en ook met schade-experts en deskundigen die door onze gemeenschappelijke cliënten zijn aangesteld.

  Advocaten van ons verzekerings- en herverzekeringsteam:

  • ondersteunen en adviseren verzekeraars over de wettelijke naleving van hun reclamecampagnes en commerciële boodschappen, met inbegrip van marktpraktijken;
  • stellen samenwerkingsovereenkomsten op tussen verzekeraars en derden (zoals affiniteiten) en adviseren hen hierover;
  • herzien en stellen overeenkomsten op inzake samenwerking en partnerschap tussen verzekeraars en verzekeringstussenpersonen en verlenen bijstand in geval van geschillen;
  • geven advies over de toepassing van de wet op distributie van verzekeringen (agentuurrecht, bemiddelingsrecht en de regels van de FSMA betreffende het aanbieden van verzekeringsovereenkomsten);
  • begeleiden verzekeraars en tussenpersonen bij het opzetten van hun distributiestructuur met respect voor de Belgische wetgeving, met inbegrip van de contacten met de Belgische toezichthouder;
  • geven advies over IDD;
  • geven advies over de beroepsaansprakelijkheid van verzekeringstussenpersonen.

   CorporateAdvocaten van ons verzekerings- en herverzekeringsteam:

   • adviseren verzekeraars, herverzekeraars, mutualiteiten en verzekeringstussenpersonen over het regelgevend kader en –verlenen bijstand bij het contact met toezichthouders (de Nationale Bank, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en de OCM);
   • adviseren verzekeraars over corporate governance, risicomanagement en compliance vraagstukken;
   • staan verzekeraars bij, bij de uitoefening van hun activiteiten in het kader van de vrijheid van dienstverlening en de vrijheid van vestiging;
   • adviseren verzekeraars en verzekeringstussenpersonen over de gevolgen van Brexit voor hun grensoverschrijdende activiteiten;
   • adviseren over outsourcing;
   • adviseren verzekeraars over premieverhogingsprocedures, over prijszettingskwesties of over aanpassing van de algemene voorwaarden.

    Advocaten van ons verzekerings- en herverzekeringsteam:

    • geven onze klanten strategisch advies bij transacties;
    • voeren due diligence analyse uit van de verzekeringsportefeuille van cliënten en staan cliënten bij, bij grensoverschrijdende portefeuilleoverdrachten;
    • assisteren bij alle aspecten van grensoverschrijdende fusies waarbij verzekeraars in verschillende landen betrokken zijn;
    • adviseren over regulatory aspecten die van invloed zijn op fusies tussen herverzekeraars/verzekeraars en verlenen juridische ondersteuning bij grensoverschrijdende fusies;
    • staan regelmatig internationale cliënten bij, bij de oprichting van hun Belgisch bijkantoor;
    • staan klanten/cliënten bij, bij de run-off van verzekeringsportefeuilles;
    • adviseren en begeleiden klanten bij portefeuilleoverdrachten;
    • hebben uitgebreide ervaring in het adviseren van middelgrote tot grote Belgische fusies en overnames, meestal aan de zijde van de verzekeraar, onder de M&A Warranty & Indemnity polissen.

     Advocaten van ons verzekerings- en herverzekeringsteam:

     • geven advies geldigheid van de polisvoorwaarden van verschillende levensverzekeringsproducten, zoals unit linked verzekeringen;
     • geven advies geldigheid van de polisvoorwaarden van diverse schadeverzekeringsproducten, zoals zaakverzekeringen, ongevallenverzekering, D&O, beroepsaansprakelijkheid en cyber risk;
     • ontwikkelen en adviseren over nieuwe verzekeringsproducten zoals cyber-, W&I- en IP-verzekeringen en gaan na of de polisvoorwaarden in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving;
     • adviseren verzekeraars over de fiscale aspecten van hun verzekeringsproducten.

      Lydian is ervaren in het analyseren van polisvoorwaarden van D&O, fraude, krediet, schadegevallen/ongeval, leven, cyber, property, bedrijfsonderbreking/bedrijfsschade en rechtsbijstandsverzekeringen. Wij adviseren onze cliënten regelmatig over specifieke clausules in verzekeringspolissen of herverzekeringscontracten. Daarbij houden we rekening met juridische vraagstukken en knelpunten die zich voordoen op de internationale en Belgische markt.

      Wij hebben ruime ervaring in het adviseren, herzien en opstellen van polisvoorwaarden voor Belgische en buitenlandse verzekeraars. Dit is uiterst belangrijk in België omdat de meeste verzekeringsproducten onder de dwingende bepalingen van de Verzekeringswet van 4 april 2014 vallen. Verzekeraars uit de EU die in België actief zijn in het kader van vrije dienstverlening moeten ook aan deze wet voldoen. Concreet hebben we de volgende polisvoorwaarden reeds opgesteld of herzien: D&O, fraude, krediet, ongevallen, leven, cyber, property, bedrijfsonderbreking en rechtsbijstandsverzekering. Frequent adviseren wij onze cliënten over bepaalde clausules in verzekeringspolissen of herverzekeringsslips. Daarbij houden we rekening met juridische kwesties en problemen en houden we rekening met de internationale en Belgische marktpraktijk.

       Advocaten van ons verzekerings- en herverzekeringsteam:

       • adviseren cliënten over vragen in verband met premietaks;
       • vertegenwoordigen cliënten in procedures inzake verzekeringsfiscaliteit, gebruikmakend van hun uitgebreide kennis van de fiscale aspecten van verzekeringsproducten.

        Wij treden op in herverzekerings-/retrocessiegeschillen voor de Belgische rechtbanken en in arbitrage. Wij hebben een sterke traditie in het optreden voor herverzekeraars in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de VS bij het reviewen en opvolgen van schadeafhandeling door vooraanstaande lokale verzekeraars van massavorderingen of zeer grote verzekeringsclaims. Wij spreken "de taal van de markt" en organiseren of nemen regelmatig deel aan seminaries.

        Ons verzekerings- & herverzekeringsteam is één van de weinige in België die ervaring heeft in het werken voor herverzekeraars en het adviseren over captive structuren. Wij werken vaak samen met onze Corporate & Finance afdeling om zekerheden uit te werken voor claims op captive herverzekeraars. Samen met onze fiscale collega's adviseren wij over de fiscale implicaties van captive structuren. Wij hebben ervaring in het adviseren van verzekeraars over het veiligstellen van hun claims op captive herverzekeraars, in het bijzonder /in de context van de vereffening van een captive en de overdracht van haar activiteiten naar een nieuw opgerichte captive.

         De Algemene verordening Gegevensbescherming (GDPR) is op 28 mei 2018 in werking getreden. Zij heeft strikte verplichtingen ingevoerd voor de voor de gegevensverwerking verantwoordelijken in geval van data breaches. In de ernstigste gevallen moet de verantwoordelijke de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte stellen. In het verlengde hiervan bieden verzekeraars nu een cyberverzekering aan, met inbegrip van ondersteunende diensten zoals preventie en eerste hulp.

         Lydian heeft een innovatieve dienst ontwikkeld: een 24/7/365 cyber-hotline, die cliënten eerstelijns juridische bijstand biedt in geval van een data breach. Deze dienst maakt deel uit van een cyberverzekeringspolis en cliënten krijgen ons hotline nummer van hun verzekeraar. Klanten bellen en zijn verbonden met onze ervaren advocaten die ter plaatse advies geven over hoe ze het beste kunnen reageren. Een probleemloze toegang wanneer tijd van essentieel belang is - dat is wat wij leveren. Deze dienst adviseert cliënten ook bij onderzoeken die door de toezichthouders worden uitgevoerd, zoals zgn. dawn raids.