Overslaan en naar de inhoud gaan

Arbeidsrecht

Het Employment team van Lydian brengt toegewijde specialisten in alle aspecten van het arbeidsrecht samen om het voor u noodzakelijke praktische advies te verlenen. Geen enkele vraag is te complex voor ons.

Aandachtsgebieden

Het behouden en motiveren van werknemers is een belangrijk aandachtspunt in elke organisatie, ongeacht haar publiek of privaat karakter. Het gaat daarbij niet alleen over het creëren van de beste werkomgeving. Een op maat gemaakt verloningspakket aanbieden op de meest kostenefficiënte manier is cruciaal in moeilijke tijden. 

Wij adviseren over en helpen bij het opzetten van het volledige gamma van korte- en langetermijn incentive plannen, “new age benefits” en andere alternatieve verloningsinstrumenten. Wij hebben gedegen ervaring in fiscale, vennootschapsrechtelijke, arbeidsrechtelijke aspecten en in de implementatie van dergelijke stelsels of regelingen. Wij   analyseren proactief de marktpraktijken zodat we met onze cliënten een goed inzicht in en een actuele kennis van de huidige verloningstrends kunnen delen.

Wij behandelen een breed scala aan geschillen en gerechtelijke procedures. 

Wij begeleiden cliënten vaak bij gerechtelijke ontslagprocedures, claims voor opzeggingsvergoedingen en andere claims voortvloeiend uit de arbeidsreglementering, zoals onwettige inhoudingen op het loon, het niet naleven van de arbeidsduur(beperkingen) en het vakantiegeld. We hebben heel wat ervaring in complexe discriminatiezaken. Ook adviseren we vaak over procedures in het kader van collectief ontslag en overgang van ondernemingen.

Werkgevers hebben een wettelijke verplichting om het welzijn en de veiligheid van de werknemers op het werk te beschermen. 

Lydian stelt gedragscodes op voor werkgevers, die hen in staat stellen om hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Wij helpen ondernemingen met het voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, we adviseren hen bij het opstellen en implementeren van welzijnspolicy’s (bijvoorbeeld met betrekking tot alcohol en drugs op het werk, stress, pesterijen, intimidatie) en begeleiden hen bij gezondheidsgerelateerde problemen zoals ziekteverzuim, medische compliance, aansprakelijkheid in het geval van schade/ongevallen, en het juridisch statuut van de preventieadviseurs. 

Wij ondersteunen externe diensten voor preventie en bescherming op het werk over het juridisch statuut van hun preventieadviseurs, de aansprakelijkheid in het geval van schade/ongevallen, medische compliance, en de screening van samenwerkingsverbanden met ondernemingen.

Menselijk kapitaal is een van de belangrijkste middelen van de publieke sector. De aanwerving en het effectieve beheer van personeel is essentieel voor het succes van elke publieke overheid of instantie. 

Wij zijn een leider op de Belgische markt in het arbeidsrecht in de publieke sector en combineren een grondige kennis van de huidige praktijk met algemeen erkende academische vaardigheden en referenties. 

Wij adviseren lokale, regionale en federale overheden bij het opstellen van, herzien van en onderhandelen over de statuten en reglementen van hun ambtenaren en contractueel personeel. 

Wij adviseren werkgevers in de publieke sector over het aanpassen van de rechtspositie van hun personeel na decentralisatie, herstructurering, outsourcing of job pooling. Wij helpen overheidsinstanties en -agentschappen om HR-oplossingen toe te passen in joint ventures, concessieovereenkomsten en PPS/PFI projecten. 

Ons team heeft een sterke reputatie in het adviseren over de arbeidsrechtelijke aspecten van herstructureringen, met inbegrip van overgang van ondernemingen, outsourcing, collectieve ontslagen, sluitingen van ondernemingen en ondernemingen in moeilijkheden. Wij coördineren regelmatig Europese herstructureringsprojecten in verschillende landen. 

Onze experten adviseren over:

 • het opstellen van en onderhandelen over sociale plannen;
 • het opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • alle formaliteiten met betrekking tot collectieve ontslagprocedures (kennisgevingen aan de autoriteiten en communicatie aan de werknemersvertegenwoordigers);
 • informatie en raadpleging van (Belgische en Europese) ondernemingsraden, vakbondsafvaardigingen en Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk; 
 • het omgaan met sociale conflicten;
 • SWT- en andere vervroegde pensioenregelingen.

De internationale migratie van hoogopgeleide werknemers is in stijgende lijn. Sommigen vestigen zich permanent in het gastland. Anderen migreren voor kortere of langere periodes, sommigen doen dit op regelmatige basis. Sommigen worden overgedragen binnen multinationale ondernemingen, anderen gaan werken aan een internationaal project. Tot slot zijn er werknemers die op hetzelfde ogenblik werken in twee, vaak aan elkaar grenzende, landen (zogenaamde split employment)

Wij adviseren over het hele scala aan internationale mobiliteitsvraagstukken, waaronder:

 • alle administratieve formaliteiten: arbeidskaarten, visa en verblijfsvergunningen, Limosa-aangiftes, A1-formulieren;
 • arbeidsrechtelijke, fiscale en socialezekerheidsrechtelijke kwesties; 
 • vergelijkende berekeningen; optimalisatie van belastingen en sociale zekerheid;
 • het opstellen van startbrieven, salary split overeenkomsten en expatpolicy’s:
 • het beëindigen van opdrachten.

 

Het arbeidsrecht verandert snel. Het nakomen van verplichtingen als werkgever en het aanwerven, behouden en managen van personeel is nog nooit zo belangrijk geweest. Het niet naleven van de diverse en complexe regels door een werkgever kan zowel op financieel vlak als op het vlak van de reputatie zeer duur zijn. 

Ons gespecialiseerde team begeleidt u bij alle aspecten van het arbeidsrecht: 

 • arbeidsrechtelijke aspecten van vennootschapstransacties – overgang van ondernemingen, afvloeiingen en ontslagen; 
 • dienstverleningsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, handleidingen voor arbeidsreglementen; 
 • business conduct policy’s en policy’s over seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesterijen en geweld op het werk; 
 • geschillen op managementlevel, vorderingen inzake opzeggingsvergoedingen;
 • arbeidsrechtelijke geschillen voor de arbeidsrechtbanken;
 • collectieve kwesties; informatieverplichtingen t.o.v. de (Europese) ondernemingsraad;
 • algemene arbeidsrechtelijke kwesties, gaande van verloningsregelingen tot algemene contractuele kwesties.

Het behandelen van pensioenkwesties vereist een specifieke deskundigheid in vele praktijkgebieden.

Met een team van advocaten uit verschillende specifieke praktijkgebieden, kunt u ervan op aan dat uw dossier multidisciplinair en geïntegreerd behandeld wordt. Voor een optimale communicatie en samenwerking zorgen we evenwel voor één single point of contact.

 

 

Om excellente financiële resultaten te bereiken, moeten de centrale managementfuncties binnen een onderneming optimaal functioneren. Binnen de organisatie vervullen de senior executives een centrale rol. Lydian helpt ondernemingen om essentieel managementpersoneel te behouden door kostenefficiënte, motiverende verloningspakketten te ontwikkelen en door hun professionele relatie met de werkgever te structureren. 

Lydian’s team van specialisten geeft deskundig advies over:

 • het stroomlijnen van managementstructuren;
 • regels voor corporate governance;
 • aansprakelijkheidsverzekeringen van bestuurders en kaderleden; 
 • het opstellen van managementovereenkomsten / arbeidsovereenkomsten; 
 • het fiscale en socialezekerheidsrechtelijke statuut van bestuurders, zelfstandige managers en werknemers;
 • de meest effectieve verloningsinstrumenten om managers en leidinggevend personeel aan te trekken, te behouden en te motiveren; 
 • het behouden van de knowhow van de onderneming;
 • exitstrategie en ondersteuning bij het oplossen van geschillen.

 

Wij hebben een ruime ervaring in HR-gegevensbescherming en privacykwesties op het werk en adviseren onze cliënten over: 

 • de naleving van de AGV-verplichtingen op het gebied van HR (informatie over gegevensbescherming voor personeel en sollicitanten, verzoeken van de betrokkenen, AGV-training voor HR, verwerkersovereenkomsten met HR-dienstverleners, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen); 
 • privacykwesties bij de aanwerving (background screening) en tewerkstelling;  
 • de verwerking van HR-gegevens (databases, software);  
 • vragen met betrekking tot de privacy bij onderzoeken naar ongepast gedrag van de werknemers en geschillen tussen werknemers en werkgevers. 

Wij helpen onze cliënten bij het implementeren van wereldwijde gegevensbeschermingsovereenkomsten en bij het opstellen van specifieke policy’s met betrekking tot het toegestane gebruik van IT, camera’s en andere registratiesystemen of digitaal toezicht (met inbegrip van BYOD, sociale media), en klokkenluiders. 

Wij treden op als uw contactpersoon in het omgaan met de gegevensbeschermingsautoriteiten (in het geval van inspectie of melding van een inbreuk op de gegevensbescherming).

Lydian’s toegewijde en multidisciplinaire Internal Investigations Team adviseert internationale en lokale cliënten over alle aspecten van ondernemingscriminaliteit en werknemersfraude, inclusief:

 • Bijstand bij interne audit en onderzoek
 • Advisering van interne fraudepreventieteams of van externe forensische experten over onderzoeksmaatregelen en –middelen
 • Overzicht van de notulen van gesprekken en onderzoeksrapporten
 • Disciplinaire maatregelen, met inbegrip van ontslag 
 • Behandeling van aansprakelijkheidsclaims
 • Invorderingsacties en rechtszaken
 • Strafrechtelijke klachten
 • Ontwerpen van interne policy’s en corporate governance
 • Werknemersfraude en tuchtsancties met inbegrip van ontslag om dringende reden
 • Klokkenluiders
 • Hotline