Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanvullende pensioenen

Deze pagina delen

Al dan niet gelijkstelling van de periode van tijdelijke werkloosheid omwille van COVID-19 en bijhorende kost

In aanvullende pensioenplannen worden periodes van tijdelijke werkloosheid doorgaans niet gelijkgesteld met gewerkte periodes. Dit heeft als gevolg dat voor de periode van tijdelijke werkloosheid geen bijdragen betaald worden (vaste bijdragenplan) of dat er geen rekening gehouden wordt met de periode van tijdelijke werkloosheid bij de berekening van het uiteindelijke pensioenbedrag (vaste prestatieplan) en dat de dekkingen ten voordele van de werknemer (bijv. een overlijdensdekking) geschorst zijn.

Om te vermijden dat werknemers in het kader van hun aanvullende pensioenplan ongewild extra schade zouden ondervinden ingevolge een tijdelijke werkloosheid omwille van COVID-19 (zij het Corona-tijdelijke werkloosheid of tijdelijke werkloosheid om economische redenen te wijten aan COVID-19), heeft de wetgever ingegrepen. De wetgever heeft er namelijk voor gezorgd dat tijdelijke werkloosheid omwille van COVID-19 in het kader van aanvullende pensioenplannen bij wet wordt gelijkgesteld met een periode van tewerkstelling, behalve indien de werkgever uitdrukkelijk beslist dit niet te willen doen. De overlijdensdekking blijft wel in ieder geval behouden.

Ook voor de werkgevers werd in het kader van aanvullende pensioenplannen in een bijkomende beschermingsmaatregel voorzien door hen toe te laten de betaling van de verschuldigde bijdragen voor de gelijkgestelde periodes tijdelijk uit te stellen.

Deze maatregelen waren initieel van kracht tot 30 september 2020 en werden voor een derde maal verlengd door de wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, deze keer tot 30 september 2021.

Het is de pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds) die de werkgever in kennis moet stellen zodat die met kennis van zaken een keuze kan maken. De werkgever werd een eerste maal in kennis gesteld toen deze maatregelen werden genomen in mei 2020. Behalve indien de werkgever de toepassing van de speciale maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie voordien heeft geweigerd, wordt hij opnieuw in kennis gesteld naar aanleiding van de verlenging van de maatregelen. Na ontvangst van deze informatie heeft de werkgever opnieuw 30 dagen de tijd om zijn keuze kenbaar te maken. Doet deze dat niet dan wordt de periode van tijdelijke werkloosheid automatisch gelijkgesteld.

Als werkgever is het belangrijk u goed te informeren en tijdig een beslissing te nemen. Deze beslissing heeft financiële gevolgen en kan ook aanleiding geven tot een aanpassing van het pensioenreglement. Het is dus belangrijk dit zeer goed op te volgen.

Risico’s verbonden aan de lagere rendementen die omwille van COVID-19 zullen gerealiseerd door de pensioeninstellingen

Het valt te verwachten dat de pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds) die uw aanvullend pensioenplan beheert ingevolge COVID-19 minder gunstige beleggingsresultaten zal realiseren. Dit kan ook nadelige gevolgen met zich meebrengen voor de werkgevers.

Bij slechte beleggingsresultaten van de pensioeninstelling is de kans namelijk heel groot dat het uiteindelijk de werkgever is die rekening zal moeten houden met een bijkomende kost. Daar waar de pensioeninstelling nog een welbepaald rendement (vandaag vaak al 0%) garandeert (de zogenaamde TAK 21-verzekeringen), zal de werkgever rekening moeten houden met een toenemend tekort op het door de werkgever te garanderen minimumrendement van 1,75%. Indien er geen garantie geldt vanwege de pensioeninstelling (de zogenaamde TAK 23-verzekeringen) riskeert de werkgever nog meer te zullen moeten bijbetalen. De kans lijkt klein tot niet bestaande dat pensioeninstellingen (significante) winstdeelnames zullen kunnen toekennen.

Als werkgever is het dan ook belangrijk dit financieel risico in kaart te brengen en goed op te volgen, bijvoorbeeld door de nodige voorzieningen aan te leggen.

Evaluatie van het aanvullend pensioenplan als onderdeel van het loonpakket

COVID-19 kan een aanleiding zijn om het aanvullend pensioenplan als onderdeel van het loonpakket (nogmaals) onder de loep te nemen rekening houdende met de eraan verbonden kosten en de (mogelijks verhoogde) financiële risico’s verbonden aan het aanvullend pensioenplan (zie hierboven).

Daarbij mogen de volgende elementen natuurlijk niet uit het oog verloren worden:

  • Een aanvullend pensioenplan blijft fiscaal en parafiscaal vanzelfsprekend een veel gunstiger loonvoordeel dan het gewone loon. 
  • COVID-19 maakt werknemers wellicht meer bewust van het belang van risicodekkingen zoals overlijden, premievrijstelling en arbeidsongeschiktheid die vaak worden aangeboden in het kader van aanvullende pensioenplannen (in tal van vormen en modaliteiten). Mogelijks willen werknemers dan ook liefst in betere dekkingen voorzien.
  • Een wijziging van een bestaand aanvullend pensioenplan kan vanzelfsprekend niet zomaar en moet volgens de bij wet voorgeschreven procedures gebeuren.

Terug naar het overzicht? 

Klik hier!

Het Employment team van Lydian is klaar om u te begeleiden bij de relance van uw onderneming. 

Heeft u een specifieke vraag of wenst u praktisch advies op maat, contacteer ons dan op relance@lydian.be. We nemen snel contact met u op.

Auteurs