Overslaan en naar de inhoud gaan

Reductie van personeel met ontslag

Deze pagina delen

In bepaalde gevallen kan het zijn dat u toch moet beslissen om uw personeelsbestand te reduceren door ontslag van een personeelslid (individueel ontslag) of meerdere personeelsleden (meervoudig ontslag).

Individueel ontslag

Er is niet voorzien in een specifiek ontslagverbod tijdens Covid-19, ook niet indien u gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid, dus u kunt eenzijdig de arbeidsovereenkomst beëindigen. 

U moet daarbij wel de normale regels rond beëindiging volgen: de modaliteiten om een arbeidsovereenkomst op te zeggen (aangetekende brief), de lengte van de opzeggingstermijnen en de berekening van de opzeggingsvergoedingen zijn dezelfde.  Er is geen vermindering van de opzegtermijn of ontslagkost voorzien voor ondernemingen in financiële moeilijkheden.

U kunt wel gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid om de opzeggingsvergoeding in maandtermijnen (zonder intrest) te betalen.  Dit kan onder meer indien 1 van de volgende situaties zich voordoet: (i) gedurende de twee laatste boekjaren hebt u een verlies geleden, waarvan het laatste boekjaar dit verlies groter is dan de som van de afschrijvingen en de waardevermindering op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa overschrijdt; (ii) het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal; of (iii) u voert een collectief ontslag door.  

Natuurlijk moet u ervoor zorgen dat u kunt aantonen wat het ontslagmotief is, zodat er geen sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag (CAO nr. 109). Bereid dus een dossier voor waarin u de economische reden van het ontslag kunt aantonen. 

Wanneer u een werknemer tijdens Corona-tijdelijke werkloosheid ontslaat met een opzeggingstermijn dan zullen de dagen tijdelijke werkloosheid sinds 22 juni 2020 de opzeggingstermijn schorsen, behalve wanneer de opzeggingstermijn al lopende was voor 1 maart 2020: in dat geval wordt de opzeggingstermijn niet geschorst. 

Meerdere ontslagen

Overweegt u om meerdere ontslagen door te voeren, dan moet u nagaan of u de regels rond collectief ontslag of meervoudig ontslag al dan niet moet volgen. 

Bij een collectief ontslag moet de procedure van de Wet Renault worden gevolgd. 

Er is sprake van een collectief ontslag wanneer een onderneming of afdeling (die gemiddeld meer dan 20 werknemers tewerkstelt) gedurende een ononderbroken periode van 60 dagen een aantal medewerkers om economische of technische redenen ontslaat:

Gemiddeld aantal werknemers in onderneming of afdeling tewerkgesteld in voorgaand jaar collectief ontslag vanaf

... ontslagen over 60 dagen
 

20-99 10
99-299 10%
300+ 30
EPB HUB - Tekst 9 Informatie -en Consultatieprocedure

U zult vooraleer u een beslissing kunt nemen om een collectief ontslag door te voeren, de werknemersvertegenwoordigers (ondernemingsraad, CPBW, vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf) moeten informeren over de redenen van het ontslag, en met hen overleg moeten plegen. Deze informatie- en consultatieprocedure is formalistisch en neemt al snel enkele maanden (reken gemiddeld op 3 à 6 maanden) in beslag. Zij moet strikt worden nageleefd op straffe van zware sancties.

EPB HUB - Tekst 9 Wachtperiode

Nadat deze informatie- en consultatiefase is afgelopen, is er een wachtperiode gedurende dewelke u geen ontslagen kan doorvoeren. Deze wordt meestal gebruikt om de financiële modaliteiten van de ontslag (sociaal plan) te onderhandelen, maar dat is op zich geen verplichting. 

EPB HUB - Tekst 9 Uitvoering collectief ontslag

Pas na deze wachtperiode kan u tot uitvoering van het collectief ontslag overgaan.   

De ontslagen zult u dus niet op korte termijn kunnen doorvoeren. Als alternatief kunt u de ontslagen spreiden, waarbij u telkens zorgt minder ontslagen door te voeren over elke periode van 60 dagen dan het vereiste aantal voor collectief ontslag.

Een collectief ontslag is duurder, omdat u bovenop de normale ontslagvergoedingen een premie collectief ontslag moet betalen.  

Overweegt u een (afdeling van een) onderneming te sluiten, dan moet u eveneens de regels rond sluiting van onderneming volgen. In dat geval moet u een sluitingspremie betalen.  

In sommige sectoren gelden specifieke procedures voor een meervoudig ontslag: dat is een ontslag dat niet beantwoordt aan de voorwaarden van een collectief ontslag, maar waarvoor wel bepaalde voorwaarden of modaliteiten moeten worden nageleefd. U zult dus moeten nagaan of er in uw sector bepaalde regels gelden rond meervoudig ontslag en deze naleven, op straffe van een bijkomende schadevergoeding.  Deze procedures zijn meestal wel minder strikt dan de Wet Renault.

Terug naar het overzicht? 

Klik hier!

Het Employment team van Lydian is klaar om u te begeleiden bij de relance van uw onderneming. 

Heeft u een specifieke vraag of wenst u praktisch advies op maat, contacteer ons dan op relance@lydian.be. We nemen snel contact met u op.

Auteurs